Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3905/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005r.

w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 11 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005 roku Nr 23, poz. 190), § 11 ust. 4 Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do dokonywania w ramach planu finansowego na 2005 rok (rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku) przeniesień planowanych wydatków między zadaniami budżetowymi w ramach tego samego paragrafu rzeczowego klasyfikacji budżetowej.
2.Pozostawić do swojej kompetencji dokonywanie zmian między zadaniami w następujących paragrafach:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy,
§ 4170 -  wynagrodzenia bezosobowe.

§ 2.

Zobowiązać Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do informowania w formie pisemnej Prezydenta Miasta Płocka oraz Skarbnika Miasta Płocka o każdorazowym dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Zarządzenia w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3905/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
środa, 07 września 2005, godz. 11:06
ostatnia zmiana: 
środa, 07 września 2005, godz. 11:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 558

Stopka