Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.

                                   

 


I. ZGROMADZENIE.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia skierowane do Prezydenta Miasta Płocka w taki sposób, aby wiadomość w przedmiotowym zakresie dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.
W przypadku zakazu zorganizowania zgromadzenia – decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  • pisemnie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta bądź drogą pocztową,

  • za pomocą faksu - 24 367 14 02,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) na adres: prezydent@plock.eu

  • ustnie do protokołu

 - odbiór:

  • informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  • w przypadku wydania decyzji administracyjnej - decyzję udostępnia się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

II. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  •  telefonicznie: tel/fax 24 367 15 70,
  • na adres poczty elektronicznej - mczk@plock.eu

- odbiór: informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

III. INFORMACJE WSPÓLNE DLA ZGROMADZEŃ.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka,
pok. E-17, tel./fax 24 367 17 19.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r. poz. 408).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - całodobowo.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zawiadomienia o zgromadzeniu zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (tj:. Dz.U. z 2019 r. poz. 631);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od przekazania do Archiwum Zakladowego;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ww. ustawy.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
data publikacji: 
środa, 07 września 2011, godz. 10:05
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:57 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 730

Stopka