Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.

                                   

 


I. ZGROMADZENIE.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia skierowane do Prezydenta Miasta Płocka w taki sposób, aby wiadomość w przedmiotowym zakresie dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.
W przypadku zakazu zorganizowania zgromadzenia – decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  • pisemnie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta bądź drogą pocztową,

  • za pomocą faksu - 24 367 14 02,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) na adres: prezydent@plock.eu

  • ustnie do protokołu

 - odbiór:

  • informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  • w przypadku wydania decyzji administracyjnej - decyzję udostępnia się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

II. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:

  •  telefonicznie: tel/fax 24 367 15 70,
  • na adres poczty elektronicznej - mczk@plock.eu

- odbiór: informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

III. INFORMACJE WSPÓLNE DLA ZGROMADZEŃ.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka,
pok. E-17, tel./fax 24 367 17 19.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r. poz. 408).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - całodobowo.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zawiadomienia o zgromadzeniu zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (tj:. Dz.U. z 2019 r. poz. 631);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od przekazania do Archiwum Zakladowego;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ww. ustawy.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
data publikacji: 
środa, 07 września 2011, godz. 10:05
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:57 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 982

Stopka