Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 12. 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

(druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6).

WYMAGANE DOKUMENTY:  określone we wniosku

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 217 zł za wydanie decyzji i 10 zł za stwierdzenie wygaśnięcia oraz 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury na rachunek bankowy

Gmina Miasto Płock

13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie pozwolenia – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) 

Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:
1) jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
1a) o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)  na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;
3)  na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń;
4)  na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
5)  o których mowa w art. 122 ust. 2 - tj. na:
-  gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub     unieszkodliwianie odpadów,
-    wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;
-    wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2;
5a) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
5b) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1;
5c) wszystkie, o których mowa w art. 122, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;
5d) na wspólne korzystanie z wód, o których mowa w art. 130 w/w ustawy, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 12.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 lipca 2017, godz. 13:52 -> historia zmian  (70)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 327

Stopka