Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek  , oświadczeniezgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (druki do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY: dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

Z dniem 1 stycznia 2019r.  prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształciło się w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art 1 ust 2 w/w ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub gdy wyżej wymienionym budynkom towarzyszą budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
W związku z wejściem w życie przedmiotowej ustawy, Urząd Miasta Płocka dokonuje weryfikacji wszystkich nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i sprawdza, które z nich odpowiadają ustawowej definicji i przekształciły się z mocy prawa.

Po zweryfikowaniu nieruchomości na urzędzie spoczywa obowiązek:
- wydania zaświadczenia  potwierdzającego przekształcenie,
- dołączenia do zaświadczenia załącznika w postaci informacji o opłacie przekształceniowej;
- wysłania zaświadczenia i załącznika do właściciela nieruchomości bądź lokalu na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków;
- przekazania zaświadczenia do sądu wieczystoksięgowego w celu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.

Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Możliwe jest wydanie zaświadczenia na wniosek w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku a gdy wniosek uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności prawnej zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni.

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Reasumując, złożenie wniosku wskazane jest jedynie w przypadku uzasadniającym potrzebę dokonania czynności prawnej tj. zawarcia aktu notarialnego na zbycie nieruchomości, która objęta jest przekształceniem.

Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę należną za 2019 r. wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r., następne w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Nowy właściciel gruntu  może wnieść opłatę jednorazową  i uzyskać z tego tytułu bonifikatę. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu przez który opłata ma być wnoszona. Wysokość bonifikaty zależy od tego czy użytkowanie wieczyste było na gruntach  Skarbu Państwa czy Gminy – Miasta Płock.

Dla nieruchomości stanowiących uprzednio własność Gminy – Miasto Płock, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 55/III/2018 z dnia 28.12.2018r przy opłacie jednorazowej wniesionej do dnia 30 listopada 2019 roku została udzielona bonifikata w wysokości 95%. W praktyce oznacza to, że w przypadku tej bonifikaty, gdy ktoś dokonał wpłaty w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do 30 listopada 2019 roku, w wydanym z urzędu zaświadczeniu otrzyma potwierdzenie o uiszczeniu całej opłaty z tytułu przekształcenia. Osoby, które nie otrzymały zaświadczenia o przekształceniu do dnia 30 listopada 2019 roku, będą miały możliwość skorzystania z 95 % bonifikaty, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o przekształceniu, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, pod warunkiem jej wniesienia w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej z uwzględnieniem powyższej bonifikaty.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu z mocy prawa, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa w dniu 31 marca 2019 roku.

OPŁATA SKARBOWA: wniosek – 50 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Możliwe jest wydanie zaświadczenia na wniosek w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku a gdy wniosek uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności prawnej zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zaświadczenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
data publikacji: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 09:31
ostatnia zmiana: 
środa, 26 lutego 2020, godz. 14:50 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 491 103

Stopka