Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja VI - 28-03-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: i/6, 4 KB plik: i/6, 4 KB

link 
wyniki głosowań   plik: pdf, 7912 KB plik: pdf, 7912 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2018 rok.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2018.
5) Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o kontraktach z NFZ na rok 2019 i realizacji kontraktów w 2018 roku. Informacja o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.
6) Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z 28.02.2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 119),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 120),
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku (druk nr 102),
4. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 103),
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 104),
6. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 105),
7. zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 106),
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (Obr. 12) (druk nr 107),
9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 108),
10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 109),
11. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
12. zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 111),
13. przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 112),
14. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 115),
15. zmiany uchwały nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok” (druk nr 116),
16. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016–2020 (druk nr 117),
17. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu (druk nr 118),
18. wniosku Pani Jolanty Sierocińskiej-Witkowskiej z dnia 25.01.2019 r. w przedmiocie korekty planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin (druk nr 113),
19. skargi Pani Agnieszki Kaliwoda z dnia 08.02.2019 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 114).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja VI - 28-03-2019
data publikacji: 
czwartek, 21 marca 2019, godz. 09:41
ostatnia zmiana: 
czwartek, 21 marca 2019, godz. 09:47 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 848

Stopka