Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Grzegorz   Lewicki
          Radny
Rady Miasta Płocka       

                                                                           
Płock, 31.07.2009 r.

I N T E R P E L A C J A


Przedmiot, temat interpelacji:

W związku z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Pana Dariusza Zawidzkiego z dnia 27 lipca 2009 r. (nr pisma ONW.0057/41/2009) na moją interpelację z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży przez Agencję Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. budynku przy ul. Bielskiej 5, zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta Płocka o odpowiedź na następujące pytania:

1.Jakie były powody odwołania „publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 359,59 m², działka nr ew. 448 o pow. 643 m², położonej przy ul. Bielskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW PL1P/00078469/7” ?

2.Czy Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Wspólników Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. wyraziły zgodę na sprzedaż budynku przy ul. Bielskiej 5 ? Czy wyżej wymienione  organy  Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. otrzymały pełną informację o stanie prawnym sprzedawanego budynku przy ul. Bielskiej 5, tj. czy dysponowały wiedzą o sprzedaży budynku wyłączonego Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 47/08 z dnia 18 marca 2008 roku wraz z zamieszkującymi tam lokatorami ? Czy członkom Rady Nadzorczej Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. oraz Prezydentowi Miasta Płocka (bądź jego reprezentantowi na Walnym Zgromadzeniu Wspólników) znana była treść ogłoszenia zamieszczonego na stronach internetowych Spółki oraz w dzienniku „Rzeczpospolita” o sprzedaży przez Agencję Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. budynku przy ul. Bielskiej 5 ?

3.Dlaczego, mimo podjętej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Decyzji Nr 47/08 z dnia 18 marca 2008 roku o wyłączeniu z użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Bielskiej 5 z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, nadal tam mieszkają dwie rodziny (8 osób) – według oświadczenia Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka zawartego w odpowiedzi na moją interpelację z 17 lipca 2009 roku lub trzy rodziny – jak podał Zarząd Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. w ogłoszeniu o sprzedaży budynku oraz funkcjonuje lokal gastronomiczny ?  Kto będzie odpowiadał za ewentualne szkody, powstałe w budynku wyłączonym z użytkowania,  jakich mogą doznać aktualni mieszkańcy oraz najemcy lokalu gastronomicznego i jego klienci? Jak wygląda realizacja tego typu decyzji o wyłączeniu budynków z użytkowania z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi w innych przypadkach ? Proszę podać ile budynków z gminnego zasobu mieszkaniowego zostało wyłączonych z użytkowania w latach 2008 – 2009 decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jaka jest reakcja właściciela i administratora tych budynków na takie decyzje, co się dzieje z lokatorami, którzy zamieszkują wyłączone z użytkowania budynki i czy mają oni szansę w najbliższym czasie na przekwaterowanie do bezpiecznych lokali mieszkalnych ?   Czy zamieszkiwanie w budynku wyłączonym z użytkowania, na podstawie decyzji organów nadzoru budowlanego z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi,   nie jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa ? 

4.Dlaczego w ogłoszeniach o sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5, zamieszczonych na stronach internetowych Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”, umieszczono informację, że „budynek mieszkalny zawiera 4 lokale mieszkalne, przy czym trzy lokale są zamieszkałe przez lokatorów komunalnych”, natomiast w odpowiedzi na moją interpelację z dnia 17 lipca 2009 roku Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki oświadczył, że „aktualnie w przeznaczonym do sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5 zamieszkują 2 rodziny” ? Która z wyżej wymienionych informacji jest zgodna ze stanem rzeczywistym i skąd się wzięła wyżej wykazana rozbieżność ?    Dlaczego w  ogłoszeniach o sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5, zamieszczonych na stronach internetowych Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”, a także w zamieszczonym na stronach internetowych Spółki „Opisie nieruchomości” nie podano informacji, że przeznaczony do sprzedaży budynek przy ul. Bielskiej 5 jest wyłączony z użytkowania z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi na podstawie Decyzji Nr 47/08 z dnia 18 marca 2008 roku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ?  Kto dokonał wyceny przeznaczonego do sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5 ? Czy przy sporządzaniu wyceny  przeznaczonego do sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5 rzeczoznawca brał pod uwagę także ilość zamieszkujących w tym budynku rodzin (czy były to dwie czy trzy rodziny ?) i fakt, że budynek jest wyłączony z użytkowania z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi na podstawie Decyzji Nr 47/08 z dnia 18 marca 2008 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ?  Czy jest prawdą, że szacunkowa wartość budynku pry ul. Bielskiej 5 byłaby inna (korzystniejsza dla sprzedającego), gdyby ujawniono w dokumentach przetargowych informację o wyłączeniu budynku z użytkowania na podstawie decyzji organów nadzoru budowlanego ? Czy jest prawdą, że cena wywoławcza  budynku przy ul. Bielskiej 5 mogła być wyższa, gdyby budynek był sprzedawany bez zasiedlonych trzech (bądź  dwóch) lokali mieszkalnych ?  Dlaczego Zarząd Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o., planując sprzedaż budynku przy ul. Bielskiej 5 nie znalazł – z pomocą odpowiednich służb podległych Prezydentowi Miasta Płocka – lokali mieszkalnych dla rodzin aktualnie mieszkających w budynku przy ul. Bielskiej 5 i skutecznie nie przekwaterował  mieszkańców budynku  do innych, bezpiecznych lokali ?

5.Jakie inwestycje Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. zostały wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013 ? Proszę o wymienienie „ponad 20 inwestycji” Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o., które zostały wpisane do   Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.

6.Czy Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. w ramach swoich kompetencji, próbując sprzedać budynek z  „lokalami zamieszkałymi przez lokatorów komunalnych, których prawo do lokalu określa stosunek najmu wobec lokali objętych mieszkaniowym zasobem gminy”, realizuje odmienną politykę mieszkaniową niż Prezydent Miasta Płocka i podległe mu służby ?

Uzasadnienie interpelacji:

W odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Pana Dariusza Zawidzkiego z dnia 27 lipca 2009 r. (nr pisma ONW.0057/41/2009) na moją interpelację z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży przez Agencję Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. budynku przy ul. Bielskiej 5, zawarto wiele nieprecyzyjnych – moim zdaniem – informacji. Ponadto od momentu złożenia interpelacji w dniu 17 lipca 2009 roku, miały miejsce inne zdarzenia dotyczące sprzedaży przedmiotowego budynku.

Pytanie zawarte w punkcie 1 interpelacji zadaję w związku z ogłoszeniem, jakie zostało zamieszczone na stronach internetowych Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o., o odwołaniu przetargu na sprzedaż budynku przy ul. Bielskiej 5. I chociaż w paragrafie 3 ustęp 2 „Regulaminu przetargu prowadzonego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości” oraz w ogłoszeniu o publicznym przetargu ustnym, istnieje zapis o jego odwołaniu przez organizatora przetargu bez podania przyczyny, to podjęta decyzja Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o.  o odwołaniu przetargu  stoi w jaskrawej sprzeczności z deklaracjami tego Zarządu o „zaproszeniu prywatnego kapitału do współuczestniczenia w procesie rewitalizacji”, a „uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości środki finansowe, posłużą Spółce do odnowy kolejnych zabytkowych i wymagających remontu kamienic”, o czym poinformował Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki w odpowiedzi na moją interpelację z dnia 17 lipca 2009 roku.

Pytania zawarte w punkcie 2 interpelacji zadaję w związku z moimi wątpliwościami co do należytego wykonywania obowiązków przez właściwe organy Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. Trudno jest bowiem uwierzyć, że Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Wspólników wiedząc o zamiarze sprzedaży budynku przy ul. Bielskiej 5, nie wstrzymały sprzedaży obiektu, który jest zamieszkiwany przez rodziny, których prawo do lokalu określa stosunek najmu wobec lokali objętych mieszkaniowym zasobem Gminy Płock. 

W pytaniach zawartych w punkcie 3 podjąłem problem zamieszkiwania  lokatorów w budynkach, które są wyłączone z użytkowania decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. Oceniając przypadek mieszkańców budynku przy ul. Bielskiej 5 można mieć wątpliwości, czy odpowiednie służby podległe Prezydentowi Miasta Płocka, w pełni respektują decyzje wydane przez organy nadzoru budowlanego.

Pytania zawarte w punkcie 4 dotyczą istotnych nieścisłości dotyczących opisu sprzedawanego budynku. Można domniemywać, że albo z braku kompetencji przygotowujących przetarg, albo w celu świadomego wprowadzenie w błąd potencjalnych nabywców budynku przy ul. Bielskiej 5, w ogłoszeniach o sprzedaży tego budynku oraz w „Opisie nieruchomości” nie podano ważnych informacji o stanie prawnym nieruchomości.      

Pytanie zawarte w punkcie 5 dotyczy inwestycji zaplanowanych przez Agencję Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. i wpisanych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013. W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 17 lipca 2009 roku, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki oświadczył m. in., że Spółka „w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008 – 2013 ma zaplanowanych do realizacji ponad 20 inwestycji”. Pomijając fakt, że nie istnieje dokument pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2013” (wedle mojej wiedzy Rada Miasta Płocka przyjęła Uchwałą Nr 905/LIV/06 z dnia 28 marca 2006 r. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013 oraz Uchwałą Nr 412/XXIX/08 z dnia 25 listopada 2008 r. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2013), to Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o., zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Płocka i aktualnie obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2009-2013, ma do zrealizowania cztery inwestycje: ul. Warszawska 2 – apartamenty mieszkaniowe, II etap budowy Placu 13 – tu Straconych, Bramę Bielską i Stary Rynek 5/Pierzeja Bielska. Dlatego z zainteresowaniem zapoznam się z „ponad 20 inwestycjami” Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. wpisanych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013, o których wspomina   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki

Pytanie zawarte w punkcie 6 jest moją reakcją na oświadczenie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Pana Dariusza Zawidzkiego zawarte w odpowiedzi na moją interpelację z 17 lipca 2009 roku, że „Prezydent Miasta Płocka w ramach prowadzonej gospodarki mieszkaniowej nie dokonuje sprzedaży budynków wraz z lokatorami bez zabezpieczenia tym lokatorom innych mieszkań”. Tymczasem Zarząd Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o. o. (Prezydent Miasta Płocka pełni w tej spółce funkcję Walnego Zgromadzenia Wspólników) zachęca potencjalnych inwestorów do zakupu budynku wraz z zamieszkałymi tam lokatorami.
 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Nie dotyczy

Załączniki:

Nie dotyczy

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji

Odpowiedź  Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Pana Dariusza Zawidzkiego  (pismo z dnia 27 lipca 2009 r., Nr ONW.0057/41/2009) na moją interpelację z dnia 17 lipca 2009 roku uważam za niewystarczającą. 

 


/-/ Grzegorz Lewicki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Grzegorz Lewicki / 2009-07-31 / 1250
data publikacji: 
poniedziałek, 03 sierpnia 2009, godz. 12:10
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 03 sierpnia 2009, godz. 12:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 537

Stopka