Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 19/IV /02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie : ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz.U.Nr 200, poz. 1683 ) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od budynków gospodarczych o powierzchni nie przekraczającej 12 m2 – 2,89 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków o powierzchni powyżej 12 m2 - 5,78 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budowli - 2% ich wartości,
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł. od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych :
- o powierzchni nie przekraczającej 1000 m2 - 0,20 zł. od 1m2 powierzchni,
- o powierzchni powyżej 1000 m2 – 0,15 zł. od 1m2 powierzchni.

§ 2

Za powierzchnię użytkową budynku w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

§ 3

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od
1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

-2-


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 945/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2002.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 19/IV /02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 777 448

Stopka