Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy – Miasto Płock.  WZN-01.

 

 

O wydzierżawieniu nieruchomości Gminy - Miasto Płock na okres do 3 lat decyduje Prezydent Miasta Płocka, natomiast powyżej 3 lat Rada Miasta Płocka.

Wydzierżawienie nieruchomości może odbywać się w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.

Na podstawie uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 586/XXXIII/2017 z dnia 27czerwca 2017 roku, upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wydzierżawiania i najmu nieruchomości będących własnością Gminy - Miasto Płock według następujących zasad:
- na cele handlowo - usługowe - grunty o powierzchni do 3.000 m2 na okres do 10 lat,
- użytkowane na postój pojazdów oraz na cele produkcyjno - składowe - grunty o powierzchni do 10.000 m2 na okres do 10 lat,
- pod uprawy - grunty o powierzchni do 5 ha na okres do 10 lat,
- pod zieleń i ogródki przydomowe - na okres do 10 lat.

Rada Miasta Płocka w ww. uchwale upoważniła Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawierania umów na dzierżawę nieruchomości.
O użyczeniu nieruchomości Gminy - Miasto Płock decyduje Prezydent Miasta Płocka.

A. Wydzierżawienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w trybie bezprzetargowym.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY
(w zależności od przeznaczenia nieruchomości):

- mapa poglądowa z zaznaczeniem obszaru wnioskowanego do udostępnienia - 2 egz.,
- propozycja plastyczna rozwiązań, pozwalająca na jej ocenę pod względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób aranżacji kawiarenki wraz z elementami wyposażenia: typ namiotu, parasoli, meble, oświetlenie, lady, witryny, kolorystykę) - 2 egz.,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU (dot. udostępnienia nieruchomości na okres do 3 m-cy): min. 1 m-c przed terminem wskazanym we wniosku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU (dot. udostępnienia nieruchomości na okres powyżej 3 m-cy)
: min. 2 m-ce przed terminem wskazanym we wniosku.

B. Użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY (w zależności od przeznaczenia nieruchomości)
:

- mapa poglądowa z zaznaczeniem obszaru wnioskowanego do udostępnienia - 2 egz.,
- propozycja plastyczna rozwiązań, pozwalająca na jej ocenę pod względem estetycznym i kompozycyjnym (w zależności od zakresu przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. aktualne fotografie, projekty, koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, projekt przedstawiający sposób aranżacji kawiarenki wraz z elementami wyposażenia: typ namiotu, parasoli, meble, oświetlenie, lady, witryny, kolorystykę) - 2 egz.,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:
min. 1 m-c przed terminem wskazanym we wniosku.

 
C. Udostępnienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
wniosek lub zgłoszenie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY (nie dot. zgłoszenia prac związanych z usunięciem awarii)
:

- mapa do celów projektowych wraz z umiejscowieniem planowanej inwestycji i zaznaczeniem obszaru koniecznego do jej realizacji - 2 szt. w wersji papierowej oraz jako plik pdf przekazana na nośniku danych lub na adres e-mail wzn@plock.eu,
- w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.
- dokument wyrażający zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej (dot. sytuacji, w których wnioskodawca ubiega się o zwolnienie z opłaty z tytułu posadowienia obiektów lub urządzeń liniowych lub opłaty z tytułu posadowienia innych niż liniowe obiektów lub urządzeń np.szafki pomiarowe, stacje trafo, słupy, studzienki, złącza kablowo-pomiarowe.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni odpowiedź na wniosek lub dłużej w zależności od złożoności sprawy.

 
D. Wydzierżawienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w trybie przetargowym.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości przeprowadza się w formie:
- przetargu ustnego nieograniczonego,
- przetargu ustnego ograniczonego,
- przetargu pisemnego nieograniczonego,
- przetargu pisemnego ograniczonego.
O przetargu zawiadamia się w drodze ogłoszenia.
W ogłoszeniu podaje się informacje dotyczące terminu, miejsca i warunków przetargu (w tym o terminie i sposobie wpłaty wadium).

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
wadium.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z regulaminem i ogłoszeniem o przetargu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
podpisanie umowy lub obciążenie opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub nadziemnych oraz innych urządzeń służącychw szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, pok. E-47, pl. Stary Rynek 1.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650,poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, obciążenia opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub uzyskania zgody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia sprawy w przypadku przekazywania nieruchomości w dzierżawę lub udostępnienia nieruchomości w celu wykonania inwestycji infrastrukturalnej oraz przez okres 5 lat od zakończenia sprawy w przypadku użyczenia nieruchomości, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 26 lutego 2020, godz. 09:27 -> historia zmian  (96)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 221

Stopka