Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 2015/04
PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego za 1998 i 1999 rok oraz rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 5 rat za 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 rok, które xxxx miała uiścić na rzecz Gminy Płock do 31 marca każdego roku - za nieruchomość przy ul. xxxx w Płocku - w kwocie łącznej xxx zł oraz odsetek od tych zaległości  w kwocie xxx zł,


 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz.U.Nr 23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz.U.Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku zmienionej uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz § 8 pkt. 1 Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka zarządzam,  co następuje:

§ 1

1.  Wyrażam zgodę na rozłożenie xxxx zam. w Płocku przy ul. xxxxx zaległych opłat w z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. xxxx oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie wraz z odsetkami – xxxxx zł na 36 miesięcznych rat po xxxx zł każda płatnych w terminach: pierwsza rata do 31.07.2004r., ostatnia(36 rata) do 30.06.2007r. pod warunkiem, o którym mowa w ust. 2.
2.   Brak zapłaty którejkolwiek raty w terminie skutkuje postawieniem opisanych w ust. 1 kwot w stan natychmiastowej wymagalności.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2015/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:07
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 606

Stopka