Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo ochrony środowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
- wniosek
- dokument potwierdzający (np. odpis Krajowego Rejestru Sądowego), że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata za wydanie pozwolenia - 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
wydanie pozwolenia – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: 
wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI:
wieloosobowe stanowisko ds. decyzji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej , w pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367 15 08.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1546).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 lipca 2017, godz. 13:38 -> historia zmian  (33)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 780 960

Stopka