Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.

 

 

Niezbędny formularz: wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do pobrania w  Referacie Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2. Załączniki:
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i udokumentowane wymagane lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów ,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
- zaświadczenie potwierdzajace zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego,
- w przypadku zmiany w posiadanym uprawnieniu załącza się uprawnienie diagnosty

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym :

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

2a.  Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2b.  Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty - 48 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od daty złożenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  Referat Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1836),
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
data publikacji: 
wtorek, 27 stycznia 2009, godz. 09:58
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 11:58 -> historia zmian  (46)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 056

Stopka