Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 5426/10
Zarządzenie Nr 250/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 lutego 2007r.

w sprawie: powołania komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Płock.

Działając na podstawie art. 5 ust.5, 5a, art.5c pkt 2, art. 36 a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141,Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, 227 poz. 1658), art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.11a pkt.2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855), zarządzenia Nr 132/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Płock zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisje konkursowe w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora niżej wymienionej szkoły i placówki oświatowej:
1)Szkoła Podstawowa Nr 13 w Płocku ul. Sierpecka 15,
2)Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku, ul. Tumska 9.

2. Składy komisji, o których mowa w ust. 1, określają załączniki 1-2 do zarządzenia.

§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania konkursowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Termin i miejsce posiedzenia komisji ustali przewodniczący każdej komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 250/07 z dnia 16 lutego 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 27 lutego 2007, godz. 08:11
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 lutego 2007, godz. 08:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 490

Stopka