Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 18/2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych
Wydział Kształtowania Środowiska
Oddział Spraw Komunalnych
Zespół Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej


Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, w tym:
a) utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym;
b) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu;
c) przygotowywanie w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
(w ramach porozumienia zawartego z wojewodą);
3) wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej, pomników, tablic pamiątkowych;
4) wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem oraz utrzymaniem następujących urządzeń i obiektów komunalnych: szaletów miejskich, małych urządzeń komunalnych, m.in.: ławek parkowych, śmietniczek, słupów ogłoszeniowych, pojemników na piasek, kwiatonier, itp. oraz placów zabaw;
5) przeprowadzanie, przy współpracy z Geologiem Miasta, kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania skarpy wiślanej, a także rozpoznawanie zgłaszanych potrzeb w kontekście planowania, remontów i usuwania awarii wywołanych powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi;
6) przejmowanie i sprawowanie pieczy nad środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi przejętymi przez Zespół;
7) prowadzenie ewidencji w zakresie m.in. budowy i remontu urządzeń oraz obiektów budowlanych (chodników, placów, skwerów itp.), realizowanych przez Oddział, stanowiących majątek Gminy - Miasto Płock, w tym:
a) udział w komisjach: przekazania placu budowy, robót zanikowych, odbioru technicznego i końcowego;
b) kompletowanie dokumentacji poodbiorowej;
c) wystawianie dowodów OT, PT i LT;
8) realizowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego w tym utrzymanie i remonty obiektów i urządzeń komunalnych:
a) ciągów pieszych (chodników) na terenach gminnych poza pasem drogowym;
b) nawierzchni placów oraz schodów;
c) ogrodzeń i barier ochronnych usytuowanych poza pasem drogowym; w zakresie objętym właściwością Zespołu.
9) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
10) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia, w tym:
a) bieżący nadzór nad realizowanymi pracami;
b) dokonywanie odbioru wykonanych robót;
c) rozliczanie ilości i wartości wykonanych robót;
d) potwierdzanie dokumentów rozliczanych.
11)  rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia komunalne eksploatowane przez Oddział Spraw Komunalnych;
12) współpraca z Oddziałem Gospodarowania Odpadami i Oddziałem Ochrony Środowiska przy opracowywaniu zasad utrzymania porządku i czystości – regulaminu na terenie Gminy – Miasto Płock.
13) przygotowywanie opinii w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokumentacji w zakresie objętym właściwością stanowiska;
14) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, administracją rządową oraz innymi instytucjami celem skutecznej realizacji zadań z zakresu objętego właściwością stanowiska.
15) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, spraw obronnych i obrony cywilnej.
16) współpraca z właściwymi urzędami i agendami administracji rządowej oraz
instytucjami w zakresie realizacji zadań na stanowisku pracy;
17) przygotowywanie i opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących
realizacji zadań na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia z zakresu budownictwa;
6. staż pracy minimum 3 lata;
7. znajomość  kosztorysowania.
Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
-  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 )

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r.  poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości kosztorysowania -  poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku  Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
Al. J. Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych
data publikacji: 
czwartek, 29 czerwca 2017, godz. 10:45
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 czerwca 2017, godz. 10:47 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 221

Stopka