Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 275/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie :  zmian w uchwale Nr 190/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku.
                  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, ze zm.: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220;   Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717; Nr 162 , poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz. 1203;  Dz. U  z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. Z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) w związku  z  art. 15 ust.  5   ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (  Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601; ze. zm.  Dz. U.  z 2001 roku Nr 125, poz. 1371; Dz. U.  z 2002 roku   Nr 113 poz. 984;  Nr 130, poz. 1112; Dz. U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1452;  Nr 211, poz. 2049; Dz. U. z 2004 roku Nr 97, poz. 962; Nr 160, poz. 1678; Nr 281, poz. 2780; Dz. U. z 2006 roku Nr 133, poz. 935) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W uchwale Nr 190/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz  wysokości opłaty manipulacyjnej dokonuje się następującej zmiany:

-  przepis w §  1 pkt 2) lit. e   w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„ e)  opłata dodatkowa, o której mowa w pkt. a, b i c zostanie obniżona o 30 % w przypadku uiszczenia jej  w ciągu 7 dni liczonych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia w kasie  przedsiębiorstwa  wystawiającego opłatę karną,”

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Proponowana w projekcie uchwały zmiana ma na celu odniesienie   przepisu  zawartego   w §  1 pkt 2 lit. e uchwały Nr 190 /XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku,  informującego o możliwości obniżenia opłaty dodatkowej o 30% w przypadku uiszczenia jej u kontrolera w autobusie lub w ciągu 7 dni liczonych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia, płatna w kasie przedsiębiorstwa wystawiajacego opłatę karną, również do  opłaty dodatkowej wskazanej w  §  1 pkt. 2 lit. c, cytowanej uchwały.
Powyższe oznacza, iż również w przypadku opłaty dodatkowej pobieranej za naruszenie przepisów o przewozie  rzeczy i zwierząt  istnieje  możliwość  jej obniżenia przy spełnieniu określonych wymogów. Według dotychczasowych ustaleń wskazanej uchwały możliwość obniżenia  dotyczyła opłaty dodatkowej pobieranej w przypadkach:
– przejazdu  bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
– przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
Wprowadzenie proponowanego uregulowania wynika ze stosownych przepisów ustawowych.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 275/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:17
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:17 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 663

Stopka