Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 389/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - Miasto Płock


Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 roku Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1

Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - Miasto Płock, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe należy między innymi:
Ř planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
Ř planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenach gminy.
Gmina realizuje powyższe zadania, zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi                   w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Prezydent Miasta Płocka opracował „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwa gazowe Gminy Płock", powierzając to zadanie Spółce ZEP-INPRO         Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Projekt założeń określa stan obecny oraz przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zawiera przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii, możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu.
Ponadto w projekcie założeń wykazano, że Gmina Płock ma zapewnione bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwa gazowe do 2020 roku.

Przedmiotowy projekt założeń, w dniu 15 stycznia 2008 roku, uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, a następnie, zgodnie z art. 19 ust. 6 przywołanej ustaw, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, od dnia 30.06.2008 do 21.07.2008 roku.
W trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 389/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 06 października 2008, godz. 08:07
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 06 października 2008, godz. 08:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 856

Stopka