Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.  OKM - 10.

 

 

Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery oraz przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych i przyczep specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny.
Rejestracja pojazdów odbywa się wg. miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela.
Rejestracji właściciel dokonuje osobiście lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie - art. 73 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, art. 74, art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym), wniosek (wzór wniosku o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym ) do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. dowód tożsamości.
2. dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura Vat potwierdzająca nabycie pojazdu, rachunek).
3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany - w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą , właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.
4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy.
5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd jest zarejestrowany) lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
7. tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestracyjnego państwa, z którego pojazd został sprowadzony).
7.
W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

UWAGA: w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. do wniosku o rejestrację pojazdu należy załączyć dowód wpłaty, o którym była mowa w uchylonym z dniem 1.01.2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 140 ze zm.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o ktorym była mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy albo fakturę zawierają takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Dowód wpłaty winien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (nr VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy). Wprowadzający jest obowiązany do wniesienia opłaty w wys. 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dotyczy to pojazdów samochodowych kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Dokumenty przedkładane przy  rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane prze tłumacza przysięgłego  państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t.  Dz.U. z 2016r. poz. 2060 ze zmianami), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłaty komunikacyjne - patrz Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Tytuł płatności
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł i opłata ewidencyjna 2,50 zł.) Zapłać online
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy motocykli (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł i opłata ewidencyjna 2,00 zł.) Zapłać online
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy przyczep, naczep lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.) Zapłać online
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.) Zapłać online

Opłata skarbowa:

Tytuł płatności

w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Sprawa załatwiana niezwłocznie w zależności od liczby złożonych wniosków o rejestrację pojazdu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz. 1990 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 1088),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia  2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1084),
5. Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 776 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 09:50 -> historia zmian  (108)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
56 341 036

Stopka