Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXVIII - 31-01-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /28, 4 KB plik: /28, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

          OBWIESZCZENIE    
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2016 rok.
5) Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2016 rok.
6) Plany miasta w stosunku do modernizacji stadionu piłkarskiego Wisły Płock S.A.
7) Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z 15.12.2016 roku.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka z 29.12.2016 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w Budżecie Miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania polegającego na budowie oczyszczalni wód deszczowych na nabrzeżu wiślanym w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka - Rozwój Płocka” pozycja nr 1.1.2.12 w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2. zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w Budżecie Miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach: Kobylińskiego-Spacerowa-Tysiąclecia oraz 3 Maja-Piękna i Ostatnia, w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
5. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 293/247 i działka nr 293/250 o łącznej pow. 2087 m2, położonej w Płocku przy ul. Armii Krajowej stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny,
6. nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego,
7. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie-Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych,
8. udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową,
9. programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka,
10. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pt. „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 – Zwiększenie dostępności usług społecznych,
11. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
12. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe),
13. zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych,
14. zmian w Statucie Miasta Płocka,
15. uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka,
16. zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka,
17. zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka,
18. ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru członków Rad Mieszkańców Osiedli,
19. zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji,
20. skargi Pana Stefana Karczewskiego,
21. skargi Państwa Wandy i Ryszarda Kaźmierczak.

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXVIII - 31-01-2017
data publikacji: 
wtorek, 24 stycznia 2017, godz. 08:18
ostatnia zmiana: 
wtorek, 21 lutego 2017, godz. 08:56 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 947

Stopka