Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3280/09

Zarządzenie Nr 3897/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005r.

w sprawie:  terminów przekazywania dochodów pobieranych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe na konto dochodów budżetu miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 roku, Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851, Dz. U. Nr 96, poz. 874, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14,  poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), art. 4  ust.1 pkt 3 i art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ustalić następujące terminy przekazywania dochodów pobieranych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe miasta Płocka, z wyjątkiem Zarządu Jednostek Oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na rachunek dochodów budżetu miasta Płocka:
a)do 15 dnia każdego miesiąca wg stanu środków na 10 dzień danego miesiąca;
b)do 25 dnia każdego miesiąca wg stanu środków na 20 dzień danego miesiąca;
c)do 5 dnia miesiąca następnego wg stanu środków na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
2.Ustalić następujące terminy przekazywania dochodów pobieranych przez Zarząd Jednostek Oświatowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  na rachunek dochodów budżetu miasta Płocka:
a)do 25 dnia każdego miesiąca wg stanu środków na 15 dzień danego miesiąca;
b)do 10 dnia miesiąca następnego wg stanu środków na ostatni dzień danego miesiąca;
c)dochody uzyskane w terminie od dnia 15 do dnia 31 grudnia danego roku należy przekazać w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.
3.W przypadku gdy termin przekazania środków przypada w dniu wolnym od pracy środki należy przekazać w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
4.Za dzień przekazania środków uważa się dzień uznania rachunku budżetu miasta Płocka.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 1042/III/99 Zarządu Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 1999 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3897/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:03
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 577

Stopka