Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

             
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.   WUA-05.    

 

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jest wymagane dla inwestycji nie wymienionych w art. 31 ustawy Prawo Budowlane:
budynków i budowli o wysokości powyżej 8 m lub jeżeli ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości,
budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską,
obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których jest wymagane pozwolenie na budowę,
obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli podlegają ochronie jako zabytki,
obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka:
może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek + Formularz Uzupełniający o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  oraz zgodę właściciela obiektu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem
2. projekt budowlany zawierający szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu, (w 2 egzemplarzach) wraz z pozwoleniami lub opiniami innych organów, a także  dokumenty wymagane przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:
oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b,
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
4. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na
rozbiórkę.
5. kopia planu sytuacyjnego/projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku rozbiórki budynku - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
,
Za wydanie decyzji – 36 zł stawka wg cz. III, pkt 11 ww Ustawy.
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

KAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
5. dane osobowe przechowywane będą  przez 10 lat – akta kategorii BE10.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DRUKI DO POBRANIA: Biuro Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie: www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 66 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
Art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

DODATKOWE INFORMACJE:
Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli rozbiórka nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:48 -> historia zmian  (47)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 115

Stopka