Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Obsługi Sekretariatów
Ogłoszenie NR 37/2016


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Obsługa sekretariatu Skarbnika Miasta Płocka:
- przyjmowanie korespondencji z sekretariatów, Biura Obsługi Klienta i Kancelarii Ogólnej,
- wprowadzanie korespondencji do elektronicznego systemu dokumentów - mdok,
- przekazywanie zarejestrowanej korespondencji do dekretacji Skarbnika Miasta,
- przekazywanie zadekretowanej korespondencji do odpowiednich wydziałów i jednostek po uprzedniej adnotacji w mdok, sporządzanie raportów,
- obsługa korespondencji Wydziału Skarbu i Budżetu oraz Wydziału Podatków i Księgowości,
- obsługa techniczno - biurowa,
- dbałość o stałą sprawność środków znajdujących się na stanowisku pracy oraz w gabinecie Skarbnika Miasta,
- zbieranie i przechowywanie akt bibliotecznych,
- obsługa poczty elektronicznej,
- prowadzenie monitoringu spraw terminowych,
- przygotowanie odpowiedzi na wspólne pisma podległych Skarbnikowi Wydziałów,
- przyjmowanie zatwierdzonych do wypłaty i zaewidencjonowanych w programie "Dysponent" dowodów księgowych w celu ich realizacji,
- prowadzenie terminarza zamierzeń stałych i kalendarza zaproszeń Skarbnika Miasta Płocka,
- przygotowywanie wyjazdów służbowych Skarbnika Miasta,
- przygotowywanie spotkań i narad,
- bieżące informowanie przełożonego o harmonogramie dnia,
- kompletowanie materiałów dotyczących spraw prowadzonych przez Skarbnika Miasta
3. Obsługa interesantów:
- prowadzenie kalendarza przyjęć interesantów oraz przekazywanie ustaleń po przyjęciach interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych i jednostek,
- pośredniczenie w kontaktach Skarbnika Miasta Płocka z pracownikami urzędu oraz interesantami, udzielanie wyczerpującej informacji interesantom i kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych i jednostek,

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),
-  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
II. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14
poz. 67ze zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Stary Rynek 1, I piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2016 r.  poz.902 )
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta - ogłoszenie  Nr 37/ 2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2016 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
data publikacji: 
środa, 03 sierpnia 2016, godz. 12:40
ostatnia zmiana: 
środa, 03 sierpnia 2016, godz. 12:40 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 216

Stopka