Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.

 

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek, zawiadomienie 2, zawiadomienie 3, (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek zawierający: Nazwa / imię i nazwisko wnioskodawcy (wnioskodawcą może być zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1729, osoba realizująca zamówienia w/w jednostek), adres, przedmiot opracowania, planowany termin realizacji.

Załączniki do wniosku:
- Trzy egzemplarze projektu organizacji ruchu (1-dla wnioskodawcy, 1-dla Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego – organ zarządzający ruchem, 1-dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku), który powinien zawierać:
- plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
b) parametry geometrii drogi;
- program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
- przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu  oraz termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
- nazwisko i podpis projektanta.

Uwaga: W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729, § 5 pkt 2):
1. opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
2. powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
3. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Opinia komendanta miejskiego Policji w Płocku: Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w § 5 ust. 2 (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz.1729 § 7 pkt 3).

Opinia Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku: jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Uwaga: Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
1. Dołączenia do projektu organizacji ruchu:
- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej.
2. Złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku.
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pok. 132, ul. Zduńska 3. 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

Numer konta w Banku PKO BP SA II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 – opłata skarbowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 art. 35).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający może:
- zatwierdzić organizację ruchu w całości lub części, bez zmian lub po wprowadzeniu zmian, wpisaniu uwag dotyczących wdrożeniu organizacji ruchu;
odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
- odrzucić projekt.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 30, 24 367 16 14, fax: 24 367 17 76, pok. D-2, ul. Zduńska 3.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
6. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000, ze zm.).

UWAGI: Procedura dotyczy dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka.
Procedura nie dotyczy dróg wewnętrznych.
W przypadku gdy nowa organizacja ruchu wymusza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej pożądane jest przedstawienie opinii Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia (zawiadomienie) organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Jeżeli w terminie, o którym mowa powyżej brak jest zawiadomienia zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.

Jednostka wprowadzająca czasową organizację ruchu zawiadamia (zawiadomienie) organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o przywróceniu stałej organizacji ruchu.

W przypadku projektu uproszczonego jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
data publikacji: 
środa, 11 kwietnia 2012, godz. 13:08
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:52 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 215

Stopka