Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 7 /2017

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Realizacja zadań z katalogu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyszczególnionych w art. 91 ust. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.), a mianowicie:
a) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
b) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
d) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
e) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
f) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.
2. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zgodnie z porozumieniem Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  ze zm.
3. Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego dla działalności inwestycyjnej na obiektach zabytkowych  lub w ich otoczeniu, jak również w strefach ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli:
-  współpraca w programowaniu rewitalizacji Starego Miasta,
-  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Płocka,
-  opiniowanie działalności inwestycyjnej w obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
-  monitorowanie stanu technicznego obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, a w szczególności: architektura i urbanistyka, historia sztuki, historia, etnografia/etnologia, zabytkoznawstwo – ochrona zabytków,  muzealnictwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
6. koncepcja funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
7. staż pracy co najmniej 5 lat w zawodzie  w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, 4 lata w administracji publicznej oraz posiadane doświadczenie w kierowaniu zespołem lub doświadczenie w koordynowaniu zadań lub innych pracowników.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
-  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm. ),
- z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778),
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) w aspekcie ochrony zabytków.

Informacje o warunkach pracy:
Praca biurowa i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z KRS lub wydruk ze strony internetowej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6. koncepcja funkcjonowania komórki Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
7. oświadczenie kandydata o niekaralności (na kwestionariuszu osobowym)
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane                w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura - ogłoszenie Nr 7/2017 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura
data publikacji: 
poniedziałek, 20 marca 2017, godz. 12:54
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 20 marca 2017, godz. 12:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 218

Stopka