Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 7 /2017

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Realizacja zadań z katalogu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyszczególnionych w art. 91 ust. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.), a mianowicie:
a) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
b) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
d) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
e) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
f) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.
2. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zgodnie z porozumieniem Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  ze zm.
3. Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego dla działalności inwestycyjnej na obiektach zabytkowych  lub w ich otoczeniu, jak również w strefach ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli:
-  współpraca w programowaniu rewitalizacji Starego Miasta,
-  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Płocka,
-  opiniowanie działalności inwestycyjnej w obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
-  monitorowanie stanu technicznego obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, a w szczególności: architektura i urbanistyka, historia sztuki, historia, etnografia/etnologia, zabytkoznawstwo – ochrona zabytków,  muzealnictwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
6. koncepcja funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
7. staż pracy co najmniej 5 lat w zawodzie  w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, 4 lata w administracji publicznej oraz posiadane doświadczenie w kierowaniu zespołem lub doświadczenie w koordynowaniu zadań lub innych pracowników.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
-  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm. ),
- z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778),
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) w aspekcie ochrony zabytków.

Informacje o warunkach pracy:
Praca biurowa i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z KRS lub wydruk ze strony internetowej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6. koncepcja funkcjonowania komórki Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
7. oświadczenie kandydata o niekaralności (na kwestionariuszu osobowym)
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane                w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura - ogłoszenie Nr 7/2017 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura
data publikacji: 
poniedziałek, 20 marca 2017, godz. 12:54
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 20 marca 2017, godz. 12:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
1 714

Stopka