Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr 204/XIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 8 lipca 2003 roku

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do  udziału 1/3 części w nie zabudowanej działce gruntu nr 218/101  położonej w   Płocku , obręb Wyszogrodzka .

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447,Dz.U. Nr 154 poz 1800, Dz.U. z 2002 Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Nr 80 poz. 720, poz.721),
 - Rada Miasta Płocka postanawia  co następuje :

§1.

Skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do udziału 1/3 części w nie zabudowanej działce gruntu nr 218/101 o pow. 21832 m2, Kw 77527,  położonej w  Płocku, obręb Wyszogrodzka za kwotę 140.000,00zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),  objętą umową sprzedaży warunkowej z dnia   04.06.2003 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Wiesławę Krysiuk,   Rep. A  nr  1950/2003).

§2.
Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2003 r. – Dział 700, Rozdział 70005   § 6050
– Budżet zadaniowy – 41/WUGI/I/G – Wykupy gruntów.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
 §4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 204/XIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku
data publikacji: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 15:56
ostatnia zmiana: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 15:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 670

Stopka