Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych
Wydział Kształtowania Środowiska
Oddział Spraw Komunalnych
Zespół Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
Ogłoszenie NR  34/2016


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
I. Realizowanie zadań określonych w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Kształtowania Środowiska:
1) prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym:
a) utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
b) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
c) przygotowywanie, w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym i wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (w ramach porozumienia zawartego z wojewodą);
3) wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej, pomników, tablic pamiątkowych;
4) wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem oraz utrzymaniem następujących urządzeń i obiektów komunalnych: szaletów miejskich, małych urządzeń komunalnych, m.in.: ławek parkowych, śmietniczek, słupów ogłoszeniowych, pojemników na piasek, kwiatonier, itp. oraz placów zabaw;
5) przeprowadzanie, przy współpracy z Geologiem Miasta, kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania skarpy wiślanej, a także rozpoznawanie zgłaszanych potrzeb w kontekście planowania, remontów i usuwania awarii wywołanych powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi;
6) przejmowanie i sprawowanie pieczy nad środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi przejętymi przez Zespół;
7) prowadzenie ewidencji w zakresie m.in. budowy i remontu urządzeń oraz obiektów budowlanych (chodników, placów, skwerów itp.), realizowanych przez Oddział, stanowiących majątek Gminy - Miasto Płock, w tym:
a) udział w komisjach: przekazania placu budowy, robót zanikowych, odbioru technicznego i końcowego;
b) kompletowanie dokumentacji poodbiorowej;
c)wystawianie dowodów OT, PT i LT;
d)przekazywanie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów Wydziałowi Podatków i Księgowości;
e)gromadzenie 1-go egzemplarza dowodów oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej;
8)realizowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego w tym utrzymanie i remonty obiektów i urządzeń komunalnych:
a) ciągów pieszych (chodników) na terenach gminnych poza pasem drogowym;
b) nawierzchni placów oraz schodów;
c)ogrodzeń i barier ochronnych usytuowanych poza pasem drogowym; w zakresie objętym właściwością Zespołu.
9)prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
10)wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia, w tym:
a) bieżący nadzór nad realizowanymi pracami,
b) dokonywanie odbioru wykonanych robót,
c) rozliczanie ilości i wartości wykonanych robót,
d) potwierdzanie dokumentów rozliczanych.
11) rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia komunalne eksploatowane przez Oddział Spraw Komunalnych;
12)współpraca z Oddziałem Gospodarowania Odpadami i Oddziałem Ochrony Środowiska przy opracowywaniu zasad utrzymania porządku i czystości – regulaminu na terenie Gminy – Miasto Płock.
13)przygotowywanie opinii w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokumentacji w zakresie objętym właściwością stanowiska;
14)współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, administracją rządową oraz innymi instytucjami celem skutecznej realizacji zadań z zakresu objętego właściwością stanowiska.
15)współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe techniczne
6. staż pracy 3 lata
7. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w specjalności w konstrukcyjno – budowlanej - poparte kserokopią dokumentu
8. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - poparte kserokopią dokumentu
9. znajomość kosztorysowania – poparta oświadczeniem kandydata

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),
- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2016 r. poz. 250),
- z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r. poz. 2126),
- z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Stary Rynek 1, II piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.  poz.902)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych - ogłoszenie  Nr 34/ 2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29 lipca 2016 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych
data publikacji: 
wtorek, 19 lipca 2016, godz. 14:48
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 lipca 2016, godz. 14:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 215

Stopka