Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3953/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 września 2005r.

w sprawie: analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej, ul. Granicznej, Al. Piłsudskiego oraz istniejącej linii kolejowej  w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań z ustaleniami Studium.

Na podstawie art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz  z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.  Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej, ul. Granicznej, Al. Piłsudskiego oraz istniejącej linii kolejowej w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań z ustaleniami Studium, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotować projekt uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego Analizą, o której mowa w  § 1 niniejszego Zarządzenia oraz skierować go pod obrady Rady Miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


Załącznik do Zarządzenia Nr 3953/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2005r. ( tekst i mapy ) dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Prezydenta ( pokój nr 127) oraz w Oddziale Planowania Strategicznego ( pokój nr 322 ).

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3953/05 z dnia 14 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 554

Stopka