Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. rewitalizacji i estetyzacji Miasta
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
Ogłoszenie NR 54/2016Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. przygotowywanie, aktualizacja i promocja programu rewitalizacji;
2. inicjowanie działań rewitalizacyjnych Miasta;
3. współpraca z partnerami i realizatorami projektów rewitalizacyjnych w celu zapewnienia spójności i komplementarności działań przewidywanych do realizacji na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji;
4. monitorowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz przygotowywanie sprawozdań i analiz w powyższym zakresie;
5. obsługa wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
6.  przygotowywanie, aktualizacja i promocja programu estetyzacji miasta.
7. opiniowanie pod względem plastycznym:

a) kolorystyki i wyglądu budynków;
b) lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych – wolnostojących i lokalizowanych na obiektach budowlanych;
c) obiektów małej architektury;
d) oprawy wizualnej imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych;
e) oświetlenia placów, ulic oraz innych przestrzeni publicznych, iluminacji budynków i obiektów budowlanych;
f) miejskich terenów zielonych na obszarach szczególnie istotnych dla obrazu miasta;
g) nawierzchni ulic i placów oraz ograniczników ruchu kołowego;
h) wyglądu taboru komunikacji miejskiej;
i) innych elementów, mających wpływ na estetykę i spójność rozwiązań estetycznych w mieście.
8. uzgadnianie pod względem plastycznym projektów technicznych przedsięwzięć planowanych do realizacji przez komórki organizacyjne urzędu, jednostki organizacyjne Miasta oraz instytucje i spółki, podległe Miastu Płock.
9. udział w wizjach terenowych.
10. prowadzenie działań edukacyjnych, propagujących zasady kreowania przestrzeni publicznej.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe z zakresu: architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu lub inne kierunki związane ze sztuką plastyczną
6. staż pracy 3 lata
7. znajomość problematyki rewitalizacji – poparta oświadczeniem kandydata
8. znajomość sytuacji przestrzennej, społeczno - gospodarczej i kulturowej Miasta Płocka -  poparta oświadczeniem kandydata
9. biegła znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – poparta oświadczeniem kandydata.

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ),
- z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ),
-  z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.),
- z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2016 r. poz. 383 ze zm.),
- z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778),
- z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2014 r. poz.1446).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1, III piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10. inne oświadczenia/zaświadczenia/kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. rewitalizacji i estetyzacji Miasta - ogłoszenie  Nr 54 / 2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku 
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. rewitalizacji i estetyzacji Miasta
data publikacji: 
wtorek, 29 listopada 2016, godz. 13:37
ostatnia zmiana: 
wtorek, 29 listopada 2016, godz. 13:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 218

Stopka