Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Oddział Ochrony Środowiska

Kierownik Geolog-Miasta: Sławomir Milik
Telefon: 24 36 71 417, Fax: 36 71 496
Pokój: 5 [E]

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

URZĄD STANU CYWILNEGO:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

ODDZIAŁ KOMUNIKACJI,
ODDZIAŁ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00


Wykaz danych o dokumentach wpływających i wychodzących z Oddziału Ochrony Środowiska, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępny jest na stronie internetowej:

  • http://system.sios.pl/search - Wyszukiwanie kart informacyjnych
    (nowa wersja SIOS obowiązująca od 2011 roku - rejestr sukcesywnie aktualizowany)
     
  • www.plock.sios.pl - (nieaktualna wersja SIOS obowiązująca w latach 2006-2010 - rejestr zamknięty)

 

Do zakresu działania Oddziału Ochrony Środowiska należy:

1)przygotowywanie Programów Ochrony Środowiska i sprawozdań z jego realizacji,
2)prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,
3)udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
4)sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
5)podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach i decyzjach wymagających udziału społeczeństwa oraz możliwości składania uwag i wniosków,
6)merytoryczne prowadzenie spraw dotyczących Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
7)opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska,
8)wydawanie postanowień nakazujących sporządzenie raportu i określających zakres raportu,
9)wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i innych mogących oddziaływać na obszar Natura 2000, prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, uzgadnianie z Wojewodą, Marszałkiem, Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;,
10)opiniowanie w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania oraz stref przemysłowych,
11)zobowiązywanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
12)udzielanie pozwoleń:
a) pozwolenia zintegrowanego,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
d) na wytwarzanie odpadów,
13)wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
14)przyjmowanie zgłoszeń instalacji na emitowanie pól elektromagnetycznych oraz emisję pyłów lub gazów;
15)wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji na zgłoszenie instalacji nie spełniającej wymagań ochrony środowiska;
16)wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód: na pobór wód podziemnych, piętrzenie wody podziemnej i długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, wykonywania urządzeń wodnych, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych,  zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
17)rozstrzyganie sporów w związku z wydawanymi pozwoleniami, ustalanie     odszkodowań w tym zakresie,
18)odmowa wydania pozwolenia, orzekanie w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia emisyjnego oraz przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem instalacji,
19)orzekanie w sprawie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, a także o przeniesieniu prawa własności do urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
20)zatwierdzanie statutów spółek wodnych i sprawowanie nad nimi nadzoru i kontroli,
21)nakazywanie w drodze decyzji usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz  w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
22)ustalanie linii brzegowej wód, z wyjątkiem śródlądowych dróg wodnych, stref ochrony bezpośredniej ujęć wód oraz stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
23)przyjmowanie zgłoszenia instalacji, niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego,
24)ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
25)ustanawianie zabezpieczania roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
26)proponowanie radzie powiatu ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających na zbiornikach wodnych,
27)zobowiązywanie podmiotu negatywnie oddziałującego na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
28)nakładanie obowiązku przywrócenia negatywnie zmienionych stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonywanie urządzeń zapobiegających szkodom,
29)ustalanie w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez  właścicieli gruntu szczegółowych zakresów i terminów  utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
30)nakazywanie w drodze decyzji osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
31)wstrzymywanie użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji,
32)nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych z tej instalacji lub urządzenia,
33)występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska,
34)występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w przypadku naruszania przez podmiot przepisów o ochronie środowiska,
35)wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
36)wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciami więcej, niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
37)sporządzanie map akustycznych,
38)ocena stanu akustycznego środowiska,
39)współdziałanie w organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami,
40)określanie i podawanie do publicznej wiadomości wymagań i obowiązków, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
41)wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w
      zakresie:
a)odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c)ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d)prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
42)wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
43)przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
44)wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zbierania i transportu odpadów,
45)wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji,
46)rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
47)przygotowywanie planów gospodarki odpadami i sprawozdań z ich realizacji,
48)zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
49)nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,
50)udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż na obszarach działalności nie przekraczających 2 ha, gdzie wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 tys. m3,
51)sprawowanie nadzoru nad eksploatacją kopalin pospolitych,
52)zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
53)przyjmowanie dokumentacji geologicznej,
54)wymierzanie opłat eksploatacyjnych, w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty,
55)wymierzanie opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
56)prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach,
57)wnioskowanie w sprawie objęcia ochroną obiektów i terenów przyrodniczo-cennych, prowadzenie rejestru obiektów objętych ochroną,
58)wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, naliczanie opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów,
59)prowadzenie rejestru zwierząt wwiezionych, przetrzymywanych i hodowanych na terenie kraju na podstawie zezwolenia ministra właściwego ds. środowiska,
60)opiniowanie i uzgadnianie projektów pod względem ochrony środowiska,
61)koordynacja zadań w zakresie „Programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013”,
62)koordynacja zadań w zakresie rolniczego wykorzystania gruntów,
63)opiniowanie wniosków  dotyczących umarzania podatku rolnego, czynszu dzierżawnego,
64)prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
65)prowadzenie spraw w zakresie przeznaczania gruntów rolnych do zalesiania,
66)sprawowanie nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta,
67)prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych i działek rolnych położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, przeprowadzanie badań statystycznych w zakresie rolnictwa, spisów rolnych,
68)wydawanie zaświadczeń stwierdzających staż pracy w gospodarstwie rolnym oraz wydawanie innych zaświadczeń,
69)prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
70)prowadzenie spraw związanych z występowaniem szkód w gospodarstwach rolnych w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską żywiołową,
71)organizacja wyborów do Izb Rolniczych,
72)sprawowanie nadzoru i kontroli nad lasami stanowiącymi własność osób fizycznych,
73)wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,
74)wykonanie (na zlecenie) planów urządzenia lasu lub uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzór wykonania tych planów,
75)inwentaryzacja stanu lasów (rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa),
76)wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (jeśli pozyskanie jest niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją), nakładanie na właścicieli tych lasów zadań i obowiązków w zakresie trwałego utrzymywania i zapewnienia ciągłości użytkowania lasów, 
77)wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
78)ustalanie zadań dla właścicieli lasów dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasów,
79)nakazywanie niszczenia upraw maku lub konopi włóknistych prowadzonych nielegalnie,
80)wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania go lub okrutnego traktowania,
81)wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich  mieszańców,
82)prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
83)współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz organizacjami   samorządowymi rolników, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Rynku Rolnego Oddziałem Terenowym w Warszawie, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziałem Powiatowym w Płocku, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówką Terenową w Płocku, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy, z przedstawicielami ogrodów rodzinnych,
84)współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów przez rolników,
85)współdziałanie z Oddziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska,
86)współdziałanie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska (Delegatura w Płocku) w zakresie badań stanu środowiska oraz kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
87)współdziałanie ze Strażą Miejską w zakresie ochrony środowiska,
88)prowadzenie spraw w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Oddział Ochrony Środowiska
data publikacji: 
wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 marca 2016, godz. 13:16 -> historia zmian  (13)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
8 800 107

Stopka