Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 813/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 1 oraz 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W § 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 158/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 150, poz. 4775 i z 2013 r. poz. 1973), wprowadza się następujące zmiany:

 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obsługa przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz innych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock z wyjątkiem szkół i placówek, które na mocy odrębnej uchwały Rady Miasta Płocka zostały z tej obsługi wyłączone, w zakresie:

1)planowania budżetowego,

2)gospodarki finansowej,

3)księgowości i sprawozdawczości budżetowej,

     4)obsługi prawnej,

5)naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących              

   pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów   

   przygotowanych przez kierowników poszczególnych jednostek,

6)wykonywania zadań w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

   miejskich przedszkoli oraz współpracy ze służbami bhp w pozostałych  

   obsługiwanych jednostkach,

7)prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock,

8)organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia z zakresu finansów publicznych i spraw osobowych dla kadry kierowniczej obsługiwanych jednostek,

9)prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem wobec obsługiwanych jednostek,

10)fachowej pomocy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej w obsługiwanych jednostkach,

11)informatycznego wsparcia pracowników oświaty w obsłudze modułów               on-line platformy zarządzania oświatą e-Oświata.”,

 

2) w pkt 3 skreśla się ppkt 1 a,

3) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a. Administrowanie, koordynowanie i prowadzenie bieżącej obsługi platformy zarządzania e-Oświata i Płockiego Portalu Oświatowego.”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 813/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
data publikacji: 
środa, 28 maja 2014, godz. 12:07
ostatnia zmiana: 
środa, 28 maja 2014, godz. 12:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 569

Stopka