Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3901/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005r.

w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej z tytułu kary za zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi przez firmę „TIP - TOP”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Zarządzenie Nr 3079/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2005 roku) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Rozłożyć na raty spłatę należności pieniężnej w wysokości 8.470,44 zł. wymagalnej względem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zgody zarządcy drogi przez firmę „TIP – TOP”.
2.Ustalić następujące wysokości rat spłaty należności określonej w ust. 1:
910,44 zł. płatne w terminie do 10 października 2005 roku,
840,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada 2005 roku do lipca 2006 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3901/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:09
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 566

Stopka