Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 4011/2005
PREZYDENTA  MIASTA PŁOCKA
 Z DNIA 30 września 2005 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 7/04 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania  Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 7/04 z 20 stycznia 2004 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2152/04 z dnia 23 lipca 2004 r., Nr 3049/05 z dnia 24 stycznia 2005 r.,  Nr 3506/05  z  dnia 1czerwca 2005 r., Nr 3759/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Kierownikach komórek organizacyjnych” – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów, kierowników biur i Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą, Rzeczników, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych oraz kierowników komórek w Kancelarii Prezydenta Miasta”;

2) w § 4 pkt 1:
a) dodaje się ppkt 14a) w brzmieniu: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji,”
b) dodaje się ppkt 14b) w brzmieniu: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych,”

3) w § 4 pkt 7 skreśla się ppkt l) i ł);

4) § 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji  wykonuje swoje zadania przy pomocy zespołu, pozostaje w randze kierownika oddziału i podlega bezpośrednio Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju”;

5) § 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych wykonuje swoje zadania przy pomocy centrów, pozostaje w randze kierownika oddziału i podlega bezpośrednio Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej”;

6) dodaje się § 25a) w brzmieniu: „Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji należy m.in. kompleksowa kontrola procesu inwestycyjnego”;

7) dodaje się § 25b) w brzmieniu: „Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych należy m.in. utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie spraw związanych z wolontariatem”;

8) w § 26 skreśla się wyrazy: „współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariatu”;

9) w § 32 pkt 2 dodaje się ppkt d) w brzmieniu: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji”;

10) w § 32 pkt 4 dodaje się ppkt e) w brzmieniu: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych”;


11) w § 34 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do przekazywania do Oddziału Kontroli potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne.”

§2

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

W załączniku nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka:
1) dodaje się  § 14a  w  brzmieniu:
„Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji – PN
a) Zespół ds. Koordynacji Inwestycji Miejskich – PN.I.”
2) dodaje się § 14b  w brzmieniu:
„Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych – PP
a) Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – PP.I.
b) Centrum Wolontariatu – PP.II.”
3) w § 15 skreśla się pkt 12 i 13.

§4

W Załączniku Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 skreśla się pkt 9;

2) w § 11 dodaje się pkt 43 w brzmieniu: „realizacja zadania dotyczącego ponoszenia przez Miasto Płock odpłatności za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej”;

3) w § 11 dodaje się pkt 44 w brzmieniu: „realizacja zadania dotyczącego pokrywania przez Miasto Płock kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz naliczania powiatom należności za pobyt dzieci z innych powiatów w płockich placówkach opiekuńczo – wychowawczych.”;

4) dodaje się § 14a w  brzmieniu: „Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji oraz Zespołu ds. Koordynacji Inwestycji Miejskich należy:

1. kontrola procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji inwestycji miejskich,
2. udział w tworzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
3. analiza efektywności inwestycji i remontów miejskich obiektów budowlanych i drogowych,
4. akceptacja dokumentów przekazywanych do Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
5. analiza poprawności procesu inwestycyjnego, prawidłowości inwestowania oraz doboru kolejności działań inwestycyjnych,
6. sprawdzenie zakresu i technologii wykonania kosztorysu inwestorskiego do projektu technicznego oraz protokołu uzgodnień przedkosztorysowych,
7. weryfikacja kosztorysów różnicowych,
8. opiniowanie harmonogramów inwestycji realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz kontrola ich realizacji.

5)  dodaje się § 14b w brzmieniu: „Do zakresu działania  Pełnomocnika Prezydenta Miasta   Płocka  ds. Organizacji Pozarządowych  należy:
1. utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi;
2. integracja środowiska organizacji pozarządowych (organizowanie forów dyskusyjnych, Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP-ów), prezentacja środowiska pozarządowego na zewnątrz miasta);
3. opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu.
4. reprezentowanie Prezydenta Miasta wobec organizacji pozarządowych.
     
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych realizuje zadania przy  udziale komórek organizacyjnych, tj:
I. Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
II. Centrum Wolontariatu

I.     Do zakresu działania Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
1. przygotowywanie i realizacja projektów współpracy Prezydenta z organizacjami pozarządowymi;
2. koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz monitorowanie warunków jej rozwoju;
3. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, a w szczególności:
a) stwarzanie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców Płocka
b) współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta
c) poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami
d) nadzór i koordynacja użyczania sal konferencyjnych dla organizacji pozarządowych w budynku przy ul. Misjonarskiej 22;
4. informowanie organizacji o przeprowadzanych konkursach w zakresie realizacji zadań samorządowych przez organizacje pozarządowe oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy na działalność – programy, konkursy, szkolenia, doradztwo;
5. przyjmowanie oraz sprawdzanie wniosków konkursowych pod względem formalnym, tworzenie bazy danych organizacji zakwalifikowanych do konkursów i przekazywanie dokumentów do właściwych merytorycznie wydziałów;
6. udział w komisjach konkursowych;
7. organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych;
8. tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych z terenu miasta Płocka;
9. współtworzenie i aktualizacja strony internetowej w zakresie dotyczącym organizacji pozarządowych;
10. przygotowywanie rocznych sprawozdań i analiz w zakresie współdziałania organizacji pozarządowych z Urzędem.
II. Do zakresu działania Centrum Wolontariatu należy:
1. prowadzenie naboru wolontariuszy, informowanie o prawach i obowiązkach wolontariusza;
2. promocja idei wolontariatu – prowadzenie spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, ze studentami płockich uczelni oraz osobami dorosłymi;
3. opracowywanie i realizowanie programów wolontarystycznych;
4. koordynowanie pracą wolontariuszy – organizowanie comiesięcznych spotkań dla wolontariuszy, omawianie problemów, udzielanie wsparcia;
5. organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza;
6. pozyskiwanie sponsorów na akcje organizowane przez Centrum Wolontariatu;
7. organizowanie zbiórek żywności, środków czystości, ubrań;
8. współpraca Centrum Wolontariatu z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Płocka, Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych oraz lokalnymi mediami;
9. organizacja płockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków  „Ośmiu Wspaniałych”;
10. współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego;
11. organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, itp. w zakresie dotyczącym organizacji pozarządowych”;

6)  § 15 ust. III, pkt 12 otrzymuje brzmienie: „gromadzenie dokumentacji (protokołów, wystąpień, zaleceń, wyjaśnień itp.) z kontroli zewnętrznych,”

7) § 15 ust. IV pkt B) otrzymuje brzmienie: „do zakresu działania Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy:
1. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz ustalanie zadań  w tym zakresie instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym działających na terenie miasta.
2. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, prognozowanie ich możliwych skutków i zasad ochrony przed nimi ludności i dóbr materialnych.
3. planowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków w akcjach ratunkowych oraz zapobieganiu i zwalczaniu katastrof z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych (NSCh), pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
4. opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów planistycznych z zakresu obrony cywilnej oraz nadzorowanie ich opracowania przez podległe jednostki organizacyjne.
5. przygotowanie do funkcjonowania oraz kierowanie działalnością formacji obrony cywilnej.
6. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu alarmowania, wykrywania i ostrzegania ludności.
7. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
8. kontrolowanie realizacji zadań obrony cywilnej.
9. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
10. kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań.
11. planowanie i organizacja łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną w sytuacjach kryzysowych.
12. współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Wojewody Mazowieckiego i ościennych powiatów w zakresie ochrony ludności oraz służbami planowanymi do uczestnictwa w akcjach ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
13. opracowywanie projektów dokumentów normatywnych dotyczących wykonania zadań określonych przez Szefa OC Miasta przewidzianych do realizacji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
14. uczestnictwo w przedsięwzięciach zwiększających stopień ochrony ludności, zakładów pracy, obiektów i urządzeń przed skutkami katastrof z udziałem NSCh, pożarów, powodzi  i innych klęsk żywiołowych.
15. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności.
16. upowszechnianie i popularyzacja ochrony ludności na szczeblu miasta.
17. zaopatrywanie w sprzęt techniczny instytucji, jednostek organizacyjnych i zakładów pracy podległych Szefowi OC Miasta.
18. planowanie eksploatacji, konserwacji, remontów i legalizacji sprzętu OC na szczeblu miasta oraz zapewnienie właściwych warunków jego przechowywania.
19. prowadzenie na szczeblu miasta ewidencji sprzętu, urządzeń i  materiałów jednorazowego użytku.
20. konserwacja i utrzymanie urządzeń Systemu Wykrywania i Alarmowania w mieście oraz planowanie jego rozbudowy.
21. utrzymanie w sprawności technicznej oraz rozbudowa systemu łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną.
22. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budowli ochronnych i urządzeń specjalnych obrony cywilnej.
23. organizowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem dostaw wody dla potrzeb ludności, zakładów pracy, likwidacji skażeń oraz dla celów przeciwpożarowych  w warunkach specjalnych.
24. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
25. nadzorowanie prawidłowości gospodarowania sprzętem OC przez podległe jednostki organizacyjne.
26. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
27. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych.
28. opracowywanie wytycznych i planów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
29. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta oraz jego aktualizacja.
30. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne.
31. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Prezydenta Miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
32. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej.
33. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
34. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.
35. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów.
36. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
1. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
2. nadzorowanie wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i podległe jednostki organizacyjne, a w szczególności planowanie i prowadzenie kontroli  z zakresu realizacji zadań obronnych.
3. współdziałanie z organami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań obronnych.”

8) w § 15 ust. VIII, pkt III dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „inicjowanie i organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu miasta Płocka.”

9) w § 15 skreśla się ust. XII i XIII.

§5

Załącznik nr 4(1), Załącznik  nr 4(2), Załącznik nr 4(3), Załącznik nr 4(4),  Załącznik nr 4(5) oraz Załącznik nr 4(6) do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 do niniejszego zarządzenia.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4011/05 z dnia 30 września 2005r.
data publikacji: 
czwartek, 06 października 2005, godz. 11:53
ostatnia zmiana: 
czwartek, 06 października 2005, godz. 11:53 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 548

Stopka