Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 655/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2007r.

w sprawie: powołania komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Miasto Płock.

Działając na podstawie art. 5 ust.5, 5a, art.5c pkt 2, art. 36 a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141,Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, 227 poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.11a pkt.2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855), zarządzenia Nr 533/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Płock oraz zarządzenia Nr 562/07 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Płock zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisje konkursowe w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora niżej wymienionych szkół:

1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
2. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. Nowowiejskiego w Płocku, ul.
Padlewskiego 2,
3. Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku, ul. Abp.
Nowowiejskiego 4,
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, ul. Piłsudskiego 6,
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku, ul. 1-go Maja 11,
6. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22,
7. Zespół Szkół Nr 2 w Płocku, ul. Chopina 62,

2. Składy komisji, o których mowa w ust. 1, określają załączniki 1-7 do zarządzenia.

§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania konkursowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.
§ 3

Termin i miejsce posiedzenia komisji ustali przewodniczący każdej komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 655/07 z dnia 24 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 605

Stopka