Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2397/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie: powołania komisji opiniującej najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008 w związku z ogłoszeniem III edycji konkursu „Dyplom dla Płocka”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Uchwały Nr 613/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych i Zarządzenia Nr 1218/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008 zarządzam:

§ 1
Powołuję komisję opiniującą najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2007/2008 w związku z ogłoszeniem III edycji konkursu „Dyplom dla Płocka”.

§ 2
Określam skład komisji:
1.Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka - przewodniczący komisji,
2.Ewa Adasiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji – wiceprzewodnicząca komisji,
3.Krystyna Kowalewska – Sekretarz Miasta Płocka,
4.Jerzy Nowakowski – Inżynier Miasta,
5.Katarzyna Kęsicka – dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy,
6.Jarosław Troch – Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo – Technicznego w Płocku,
7.dr Irena Bielecka – Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku,
8.doc. dr Andrzej Gałkowski – Prorektor ds. Ogólnych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
9.mgr Anna Araucz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,

§ 3

1.Komisja działa zgodnie z regulaminem konkursu „Dyplom dla Płocka” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1218/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2007 r.
2.Obrady komisji są niejawne.
3.Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Komisji.

4.Wyniki swych prac komisja przestawia, w formie protokołu, Prezydentowi Miasta Płocka. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
5.Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac pozostawiając te kwestie Komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2397/08 z dnia 18 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 514

Stopka