Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


 


INTERPELACJA


dot. kompleksowego remontu budynku przy ul. Misjonarskiej 1A w Płocku


20 stycznia 2016 roku Pani Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Aneta Pomianowska-Molak odniosła się w sposób negatywny do wniosku właścicieli nieruchomości, którzy pragnęli zagospodarować ten budynek na Dom Seniora. Jest to jedna z nieruchomości przy ul. Misjonarskiej (odcinek od Kolegialnej do Kościuszki), która jest przeznaczona do gruntownego remontu. Pomysł na zagospodarowanie tej nieruchomości wraz z wydzieleniem w wewnętrznej części miejsc parkingowych jest dopełnieniem remontu tej części kamienic. Niestety przy skutecznej blokadzie Urzędu Miasta Płocka.
Odpowiedź p. Dyrektor Pomianowskiej-Molak jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 347/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Uzasadnienie

W piśmie skierowanym do inwestorów p. Dyrektor podnosi kilka kwestii, które w jej ocenie są sprzeczne z mpzp.
1. Cytuję pierwszy punkt pisma p. Dyrektor: dla istniejącego budynku przy ul. Misjonarskiej 1A zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku mpzp symbolem 6MW w § 16 plan ustala jedynie adaptację (do zachowania) z dopuszczeniem usług ogólnomiejskich o funkcji biurowej i kulturalnej.
Teraz odniesienie do zapisu  § 16 mpzp pkt. 1 Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW, plan ustala przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową wielorodzinną w budynku zabytkowym adaptowanym i zabudowie projektowanej. Pkt. 2 Jako przeznaczenie plan ustala usługi ogólno miejskie o funkcji biurowej i kulturalnej w ramach zabudowy adaptowanej i usługi drobnego handlu w ramach zabudowy projektowanej.
Jak wynika z zacytowanego zapisu mpzp interpretacja Pani Dyrektor odbiega od faktycznego zapisu w uchwale nr 347.
2. Cytuję kolejny punkt pisma p. Dyrektor: zapisy § 16 mpzp ustalające możliwości budowy budynku o wysokości kalenicy 13,5 m i gzymsu 7,5 m (jako 3 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym) na terenie 6MW dotyczą tej części terenu mieszczącego się na rysunku planu w liniach zabudowy położonej w głębi tego terenu (na czas tworzenia planu niezabudowanej).
Tymczasem zupełnie inną definicję linii zabudowy mamy w mpzp: należy przez to rozumieć ustaloną planem linię obowiązującego usytuowania frontowych ścian budynków i innych obiektów kubaturowych, zaliczanych wg obowiązujących norm do kubatury budynku w całości.
Tak więc linia zabudowy odnosi się do ściany frontowej budynku, a nie jak twierdzi Pani Dyrektor w głębi tego terenu.
3. Kolejny cytat: nowo powstały wskazany przez Państwa budynek wybudowany został jako 3 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, gdyż w myśl § 3 pkt. 16 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poddasze nieużytkowe nie jest kondygnacją.
Inwestorzy przedstawili Państwu wraz z wnioskiem wizualizację budynku po remoncie, co stanowi dokładne odzwierciedlenie obecnej kamienicy wraz z poddaszem użytkowym. Ponadto jeśli chodzi o warunki konserwatorskie przekazane pismem z dnia 15.07.2014 r. z konserwatorskiego punktu widzenia, niedopuszczalna jest możliwość nadbudowy budynku o dodatkową kondygnację jako powielenie kondygnacji istniejących, oraz zmiana „zatarcie” osi głównej budynku, jako najstarszej jego części. 3 kondygnacje stanowią parter, pierwsze piętro i poddasze użytkowe, co zostało zawarte w wizualizacji, którą załączam do niniejszej interpelacji.

Czytając oficjalną odpowiedź UMP podpisaną przez dyrektora wydziału trudno mi w sposób racjonalny i względnie zrozumiały odczytać myśli autora poniższego tekstu:
Jeśli plan nie zawiera definicji pojęć użytych w jego treści, ani też sposobu ich rozumienia, których nie można wywieść logicznie z ustaleń planu lub ich układu, przy interpretacji zapisów można pomocniczo posiłkować się rozumieniem danych terminów przyjętym w innych obowiązujących aktach prawnych polskiego systemu prawa, mając jednakże na uwadze cel i zakres normowania tych regulacji, a gdy nie jest to wystarczające dla wykładni ustaleń planu, rozumieniem przyjętym w języku polskim, również potocznym. Wykładnia planu nie może prowadzić do kolizji z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawami, rozporządzeniami czy umowami międzynarodowymi.
W moim przekonaniu mpzp, jako akt prawa miejscowego powinien jasno precyzować przeznaczenie terenu, a nie jego interpretacji doszukiwać się w języku potocznym, tym samym z zasady musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Czy zatem nie lepiej precyzować odpowiedzi dla mieszkańców, które będą jasne i będą wnosiły materiał merytoryczny do przedstawionego problemu.
Proszę na koniec o wyznaczenie terminu spotkania z inwestorem w kwestii zagospodarowania nieruchomości przy ul. Misjonarskiej 1A./-/ Wioletta Kulpa
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1091
data publikacji: 
wtorek, 31 maja 2016, godz. 15:05
ostatnia zmiana: 
wtorek, 31 maja 2016, godz. 15:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
55 217 615

Stopka