Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2422/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz. 327 ,Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218) oraz uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§ 1

1) Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku, środki trwałe według załączników o numerach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock.*
2) Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków
trwałych o wartości 4 035 000,00 /cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy/ złotych
przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi
Płockie Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, według wartości przedstawionej w
załącznikach, o których mowa w §1 ust.1

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - załączniki dostępne są w Zespole Obsługi Sekretariatówdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2422/08 z dnia 30 września 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 545

Stopka