Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XIV - 28-11-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał    plik: /14, 4 KB plik: /14, 4 KB

link 
wyniki głosowań   plik: pdf, 14457 KB plik: pdf, 14457 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medalu okolicznościowego „Terenowe Organa Administracji Wojskowej Województwa Mazowieckiego” Panu Andrzejowi Nowakowskiemu.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Analiza funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania od początku funkcjonowania z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez operatora i miasto m.in. MZD (również osobowe). Rozliczenie pełnego roku obrachunkowego 2018 w zakresie przychodów (z podziałem na mandaty i inne opłaty karne) oraz kosztów z podziałem rodzajowym oraz ilość wydanych abonamentów bezpłatnych (z uwzględnieniem wydanych dla mieszkańców uprawnionych do ich otrzymania oraz inne).
5) Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka z 24 października 2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 270),
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 271),
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 274),
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 275),
5. zmiany uchwały nr 100/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 (druk nr 225),
6. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych
ogrodów działkowych (druk nr 226),
7. przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (druk nr 227),
8. zmiany uchwały nr 84/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy” (druk nr 228),
9. zmiany uchwały nr 85/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego „Płocki bon żłobkowy” (druk nr 229),
10. stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (druk nr 230),
11. stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Macieszy w Płocku (druk nr 231),
12. stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku (druk nr 232),
13. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera w Płocku (druk nr 233),
14. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Płocku (druk nr 234),
15. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku (druk nr 235),
16. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6 w Płocku (druk nr 236),
17. stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich (druk nr 237),
18. stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (druk nr 238),
19. stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie (druk nr 239),
20. stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie (druk nr 240),
21. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 12 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku (druk nr 241),
22. stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr 6 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku (druk nr 242),
23. stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych (druk nr 243),
24. przekształcenia publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (druk nr 244),
25. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych (druk nr 245),
26. stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych (druk nr 246),
27. stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych (druk nr 247),
28. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku (druk nr 263),
29. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7) (druk nr 248),
30. ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 249),
31. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (druk nr 250),
32. zmiany nazwy ulicy (druk nr 251),
33. zmiany nazwy ulicy (druk nr 252),
34. zmiany nazwy ulicy (druk nr 253),
35. zmiany nazwy ulicy (druk nr 254),
36. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 255),
37. podziału obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 256),
38. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 257),
39. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 258),
40. zmieniająca uchwałę nr 105/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 259),
41. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 260),
42. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 261),
43. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 262),
44. wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Płocku oraz nadania jej Statutu (druk nr 264),
45. prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 265),
46. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 266),
47. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 269),
48. aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Płock (druk nr 272),
49. 1) uchylenia uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcia 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, wraz z jej zmianami tj. uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004, Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., 237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r., Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr 453/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 r. 2) przyjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka (druk nr 273).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XIV - 28-11-2019
data publikacji: 
piątek, 22 listopada 2019, godz. 09:52
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 listopada 2019, godz. 09:56 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 936

Stopka