Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2008 rok.
4/ Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2008 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka,opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c)odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2008 rok oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. 
5/ Informacja Pełnomocnika Prezydenta d/s Organizacji Pozarządowych nt. całorocznej działalności organizacji pozarządowych (działanie, środki finansowe i zrealizowanie środków).
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 marca 2009 roku.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXV  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Do pobrania: projekty uchwał

1. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2008 rok,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
4. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
5. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
6. nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku,
7. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku,
8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów wojennych,
9. wyrażenia zgody na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem  Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,
10. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę – Miasto Płock,
11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
12. zmian w Statucie Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXXVI  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 21 kwietnia 2009, godz. 11:33
ostatnia zmiana: 
wtorek, 21 kwietnia 2009, godz. 11:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 679

Stopka