Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie decyzji w sprawie przekazania zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.

 


Jeżeli porozumienie się z osobami najbliższymi przez zakład karny lub areszt śledczy nie jest możliwe albo gdy osoby te nie podejmą się pochowania zwłok i nie będzie osoby, która dobrowolnie zobowiąże się do ich pochowania, zakład karny lub areszt śledczy informuje właściwego starostę o możliwości przekazania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych, która to w efekcie może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o przekazanie zwłok.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wniosek od uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych o przekazanie zwłok do celów naukowych z uzasadnieniem (brak druku wniosku),
2) zawiadomienie z zakładu karnego lub aresztu śledczego o możliwości przekazania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzacej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urzadzeń komunalnych pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473);
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr z 2010 r. 123, poz. 839);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 129, poz. 1067);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
- Ustawa z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 31 styczna 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
data publikacji: 
wtorek, 14 lutego 2017, godz. 07:34
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:19 -> historia zmian  (11)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 828

Stopka