Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3982/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  23 września 2005 roku.

w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167. poz.1759/ i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), w związku z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia  7 września  1991 roku  o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788 i  Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091/ i art. 49 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213 poz. 2018 i z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 179 poz. 1845/ oraz  Uchwały Nr 670/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku zarządzam:

§ 1

Powołuję komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych.

§ 2

Określam skład komisji:
1.Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka - przewodniczący  komisji, przedstawiciel organu prowadzącego
2.Ewa Adasiewicz- Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu -  wiceprzewodnicząca  komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
3.Krzysztof Tomasz Dutkiewicz – Kierownik Oddziału Oświaty, - przedstawiciel organu prowadzącego,
4.Maciej Krzemiński – dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych, przedstawiciel organu prowadzącego,
5.Grażyna Muszyńska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku,
6.Mariusz Michalski - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
7.Maria Żółtowska -  przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,

§ 3

Komisja działa zgodnie z regulaminem przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 733/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2003 r.

§ 4

Protokolanta wskaże Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3982/05 z dnia 23 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 11:04
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 11:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 536

Stopka