Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

Opłata od posiadania psów.  OPO - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zarejestrowanie psa lub wniosek o wyrejestrowanie psa

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: ustalana  na każdy rok podatkowy  zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych – 30,00 zł od jednego psa oraz 15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasach Urzędu Miasta:
1) Kasa I piętro, pok. 132, ul. Zduńska 3,
2) Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6,
3) Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6
lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 35 1020 1592 0000 2302 0256 9119.

Tytuł płatności
opłata za posiadanie jednego psa - 30 zł zapłać online
opłata za posiadanie więcej niż jednego psa (30 zł za pierwszego psa, 15 zł za każdego kolejnego psa). zapłać online

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 31 maja każdego roku podatkowego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Opłat (Oddział Podatków i Opłat), pok. E-45,
Wpłaty, windykacje – pok. E-45.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie terminu płatności – w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
a) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
-osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
-osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
-osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
-podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

b) Zgodnie z § 5. Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 219/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów z późn. zm. opłaty od posiadania psów nie pobiera się od posiadania psów za psy nabyte z płockiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 800 ze zm.);
- Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 219/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów ze zm. 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 września 2018, godz. 15:35 -> historia zmian  (69)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 800 524

Stopka