Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 15 / 2014

 

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE 10 STANOWISK URZĘDNICZYCH

 

10 WOLNYCH STANOWISK URZĘDNICZYCH:

Młodszy Referent  – wieloosobowe stanowisko dyżurnego monitoringu

Zespół Monitoringu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Obsługa bieżąca i eksploatacyjna monitoringu  wizyjnego Miasta, a w szczególności:

- bieżące i bezpośrednie monitorowanie rejonów objętych zasięgiem kamer,

- rejestracja zdarzeń  na przeznaczonych do tego celu urządzeniach  i środkach technicznych,

- bieżące zgłaszanie awarii sprzętu Koordynatorowi Zespołu, a w razie jego nieobecności koordynatorom zmianowym,

2. Bieżące prowadzenie indywidualnych dzienników dyżurów.

3. Współdziałanie z dyżurnym operacyjnym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas:

- prowadzenia działań na terenie Miasta w związku z zaistniałymi zdarzeniami,

- opracowywania informacji z przebiegu pełnionego dyżuru dotyczących monitorowania i odnotowywanych zdarzeń.

4. Przekazywanie wszelkich informacji odnośnie pełnionego dyżuru koordynatorowi zmianowemu oraz wykonywanie jego poleceń związanych z realizacją zadań. Składanie wniosków i propozycji  związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta, a także  z prowadzonymi na terenie Miasta akcjami. 

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie

2. nieposzlakowana opinia

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. wykształcenie minimum średnie

6. znajomość topografii miasta Płocka, poparta oświadczeniem kandydata

7. biegła obsługa sprzętu składającego się na system monitoringu wizyjnego miasta (monitory, konsole, rejestratory, sprzęt audiowizualny), poparta oświadczeniem kandydata

 

Wymagania dodatkowe:

I.  znajomość obsługi komputera

II. znajomość ustaw:

1.  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458 ze zm.),

2.  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.), 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy Al. Kilińskiego 12. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 

Praca zmianowa.

Stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

3. kwestionariusz osobowy

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

7. oświadczenie kandydata o niekaralności

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)

10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Młodszy Referent  – wieloosobowe stanowisko dyżurnego monitoringu - ogłoszenie  Nr 15 / 2014  na adres:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

Wydział Organizacji i Procesów Pracy  

Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Zespół Zasobów Ludzkich

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 roku

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

   

     
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Młodszy Referent – wieloosobowe stanowisko dyżurnego monitoringu
data publikacji: 
poniedziałek, 07 lipca 2014, godz. 12:59
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 lipca 2014, godz. 12:59 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
51 684 465

Stopka