Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XLIII - 22-03-2018

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /43, 4 KB plik: /43, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacje o kontraktach z NFZ na rok 2018 i realizacji kontraktów w 2017 roku. Informacje o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2017.
5) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za rok 2017.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z 22.02.2018 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 767),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 768),
3. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 756),
4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 (druk nr 757),
5. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu
publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
(druk nr 758),
6. wskazania uczniom oddziału klasy VI c Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII (druk nr 759),
7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2018” (druk nr 760),
8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płocka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 761),
9. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 762),
10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 763),
11. podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 764),
12. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 765),
13. zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (druk nr 766).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XLIII - 22-03-2018
data publikacji: 
środa, 14 marca 2018, godz. 10:32
ostatnia zmiana: 
środa, 14 marca 2018, godz. 10:37 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 844

Stopka