Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 2353/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 05 września 2008r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2215/08 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, w związku z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, Dz.U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr. 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr. 175 poz. 1457, DzU z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, DzU z 2007r Nr. 4 poz.327, Nr. 138 poz.974 i Nr. 173 poz. 1218), art. 4 ust. 1 pkt 22 , w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 Dz.U z 2004r Nr. 102 poz. 1055 i DzU z 2007r Nr. 173 poz.1218), art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 Nr. 175 poz.1462, Nr. 249 poz. 2104 i DzU z 2006r Nr. 94 poz. 651)), uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, uchwały Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, uchwały nr 121/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” oraz uchwały Nr 382/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zarządzam, co następuje:

§ 1

§ 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Radnych reprezentują przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta w osobach:
1)Barbara Smardzewska-Czmiel,
2)Bożena Musiał.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2353/08 z dnia 05 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 513

Stopka