Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA Nr 364/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w określonej wysokości, przez Miasto Płock – Gimnazjum nr 2:
1) w zakresie usług telekomunikacyjnych:
a) w 2008 roku – 540,00 (pięćset czterdzieści) złotych,
b) w 2009 roku – 1.080,00 (tysiąc osiemdziesiąt) złotych,
c) w 2010 roku – 540,00 (pięćset czterdzieści) złotych,
2)  w zakresie usług telefonii komórkowej:
a) w 2008 roku – 590,00 (pięćset dziewięćdziesiąt) złotych,
b) w 2009 roku – 1.760,00 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt) złotych,
c) w 2010 roku – 1.180,00 (tysiąc sto osiemdziesiąt) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja Gimnazjum nr 2 w Płocku oraz Budżet Miasta Płocka na lata 2009 i 2010.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gimnazjum nr 2 umowy dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych na okres przekra
czający rok budżetowy konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz okres na jaki ma być zaciągane. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umowy wynosi: 1.130,00 zł. - w 2008 roku,  2.840,00 zł. - w 2009 roku oraz 1.720,00 zł. - w 2010 roku. Źródłem finansowania ww. zadania w 2008 roku jest bieżący plan finansowy Gimnazjum nr 2 w Płocku, natomiast źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w latach 2009 i 2010 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 364/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
data publikacji: 
środa, 25 czerwca 2008, godz. 16:43
ostatnia zmiana: 
środa, 25 czerwca 2008, godz. 16:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 704

Stopka