Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 grudnia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się L Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wręczenie Medalu „Pro Memoria” dla Urzędu Miasta Płocka.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1. Uchwalenie budżetu miasta Płocka na 2006 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem przez Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych wraz z opinią Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uwag i wniosków Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami.

2.Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku oraz Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku,

2) zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok,

3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006,

5) zmiany Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6) przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7) przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2006 rok”,

8) uchylenia Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Górna” położonego pomiędzy: ul.Górną, ul. Wodną, ul.Graniczną, projektowaną drogą zbiorczą obszarową – Zo, projektowaną trasą mostową Gt, rzeką Wisłą, ul. Słoneczną, ul. Południową, jarem, Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 638/XLIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 1996 roku oraz Uchwały Nr 1072/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 804/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku,

9) zmiany Uchwały Nr 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku,

10) zmiany Statutu Miasta Płocka,
- załącznik

11) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku,
- załącznik

12) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku,

13) stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.

Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
poniedziałek, 19 grudnia 2005, godz. 13:06
ostatnia zmiana: 
środa, 21 grudnia 2005, godz. 13:55 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 681

Stopka