Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 642/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 maja 2007r.

Regulamin Pracy Zespołu Opiniującego

§ 1

1.Zespół Opiniujący oferty w składzie:
1)Przewodniczący – Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej
2)Wiceprzewodniczący – Katarzyna Michalska – Dyrektor WZS
3)Sekretarz    –  Anna Kostun – WZS 
4)Członek – Kazimierz Cieślik – PP
5)Członek     –   Andrzej Czapski – PP.I
6)Członek – Marzenna Kalaszczyńska-Kikiewicz – RN
7)Członek – Ewa Łomicka – WZS
8)Członek – Małgorzata Murawska – WSB.II
9)Członek – Mariusz Krzyżaniak – MOPS 
10)Członek – Marzanna Bartosiak – MOPS
zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie Zarządzenia Nr 642/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej.
2.Zadaniem Zespołu jest wybór ofert przedłożonych przez podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami),  którym zostaną przyznane dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2007r.
3.W przypadku zmiany wysokości środków finansowych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2007r. na  niniejszy konkurs, Zespół zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji ofert i korekty wysokości dotacji celowych przyznanych poszczególnym podmiotom.
4.Zespół pracuje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
5.Pracami Zespołu kieruje i posiedzenia prowadzi Przewodniczący Zespołu.
6.W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Wiceprzewodniczący.
7.Prace Zespołu prowadzone są pod warunkiem obecności ½ jego składu osobowego.
8.Rozstrzygnięcia Zespół podejmuje zwykłą większością głosów.
9.W przypadku równego rozkładu głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
10.Członkowie Zespołu zobowiązują się do złożenia oświadczenia, iż nie są powiązani kapitałowo bądź rodzinnie z oferentami oraz nie są ich osobami bliskimi.
11.Z przebiegu posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół.
12.Protokół, o którym mowa w ust. 11, sporządza Sekretarz Zespołu i przedkłada do podpisu wszystkim członkom Zespołu obecnym na posiedzeniu.
13.Przedmiotowy protokół jest do wglądu dla oferentów na zasadzie jawności.

§ 2

Praca Zespołu odbywa się dwuetapowo:
I etap – wstępna weryfikacja ofert
II etap – ocena i wybór ofert.
§ 3

1.W I etapie Zespół otwiera koperty z ofertami złożonymi przez oferentów. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielenia dotacji na działania wykraczające poza określone zadania, Zespół pozostawia bez rozpatrzenia.
2.Zespół przekazuje oferty Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych w celu ich sprawdzenia pod względem spełniania warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka,  w wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Opiniującego terminie, przedkłada Zespołowi listę oferentów zakwalifikowanych do II etapu.
3.W przypadku kwestii spornych dotyczących wartości merytorycznej danej oferty, a w szczególności przedłożonych dokumentów, o przyjęciu oferty do II etapu lub jej odrzuceniu decyduje Zespół w jawnym głosowaniu.
4.Zespół może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień odnoszących się do zakresu realizacji proponowanego zadania.

§ 4

1.W II etapie członkowie Zespołu zapoznają się z merytoryczną i finansową treścią ofert i oceniają:
a)wartość merytoryczną oferty, a w szczególności celowość realizacji zadania, zgodność oferty z ogłoszeniem,
b)koszt realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem celowości przedstawionych kosztów           i kadrowych (kwalifikacje osób, które z ramienia oferenta będą realizowały zadanie),
c)zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
d)możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych        
e)doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu, w tym dotychczasową współpracę z Miastem Płock,
f)realizację zadania zleconego oferentowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych.
2.Zespół przeprowadza dyskusję na temat każdej ze złożonych ofert.
3.Każdy z członków Zespołu ma prawo do wypowiedzenia się i własnej oceny danej oferty.
4.Członkowie Zespołu mają prawo zgłaszać propozycje wysokości dotacji inne niż w złożonej ofercie.
5.Podejmując decyzję o przyznaniu środków finansowych Zespół będzie brał pod uwagę wszystkie  kryteria określone w ust. 1.
6.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku:
a)oferentowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji zadania,
b)oferent akceptuje proponowaną przez Zespół kwotę dotacji w formie przedstawienia nowej oferty uwzględniającej niższą kwotę dotacji.
7.Zapisy zawarte w ust. 1 – 6 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
8.Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację danego zadania.

§ 5

1.Zespół przedstawia Prezydentowi Miasta Płocka do zatwierdzenia w formie zarządzenia wykaz podmiotów, które realizować będą zadania dofinansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2007r. przeznaczonych na niniejszy konkurs.
2.Prezydent Miasta Płocka dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia, od którego nie przysługuje odwołanie.
3.Zespół ulega rozwiązaniu z dniem podpisania przez Prezydenta Miasta Płocka zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 6

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy  o pomocy społecznej.
2.W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, rozstrzygnięcia będzie podejmował Zespół zgodnie z § 1 ust. 7 i 8 Regulaminu.
§ 7

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek Zespołu przez Prezydenta Miasta Płocka.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 642/07
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 11:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 11:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 595

Stopka