Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 15/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Remontów

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1)pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:
- sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych,
- bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową),
- rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych).
2)przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3)ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania;
4)przygotowywanie materiałów:
- kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań;
5)uczestnictwo w komisjach przetargowych;
6)przygotowywanie  projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych,  posłów, senatorów, skargi i interwencje mieszkańców;
7)opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz  projektów planów remontowych i inwestycyjnych;
8)prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, np. dotacje itp.;
9)sprawdzanie rzeczowo-finansowe wniosków o dotacje do zabytków w ramach procesu rewitalizacji.

Wymagania niezbędne (formalne):
1.obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
2.nieposzlakowana opinia;
3.pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa;
6.staż pracy minimum 3 lata, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, wynikające ze świadectw pracy załączonych w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7.uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
8. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
9. prawo jazdy kat. B;
10.umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach;
11.znajomość programów do kosztorysowania.
Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.  1579 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie na budowach realizowanych przez Gminę Miasto Płock. Praca wykonywana na różnych poziomach: w wykopach, na poziomie terenu, na wysokościach.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku w budynku Urzędu.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym i dodany skan dokumentu;
11. oświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym i dodany skan dokumentu;
12. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym i dodany skan dokumentu;
13. oświadczenie o posiadaniu umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
14. oświadczenie o znajomości programów do kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
15. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 5 sierpnia 2018r.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
data publikacji: 
środa, 25 lipca 2018, godz. 14:36
ostatnia zmiana: 
środa, 25 lipca 2018, godz. 14:36 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 217

Stopka