Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 6075/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2006r.

w sprawie: rozpatrzenia protestu Sylwestra Popielarczyka, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbary Pietrzak do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319), art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz w związku z Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Złożony w dniu 16.06.2006 r. przez Sylwestra Popielarczyka, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbarę Pietrzak protest do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku:
1. w części dotyczącej braku zgody na zaproponowane połączenie ulic oznaczonych symbolami 13KD1/2 i 27KD1/2 na terenie 4ZP zostaje uwzględniony, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zarządzenia;
2. w części dotyczącej braku zgody na zaproponowaną ulicę 4KZ1/4 ze względu na jej przyszłą uciążliwość zostaje nieuwzględniony.

§ 2

1. W projekcie planu dokonać zmiany polegającej na rezygnacji z połączenia ulic 13KD1/2 i 27KD1/2 na terenie oznaczonym symbolem 4ZP, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. W pozostałej części utrzymuje się ustalenia projektu planu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Protest, w części o której mowa w § 1 pkt. 2 niniejszego zarządzenia skierować do rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym protest.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Dariusz Zawidzki
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 6075/06 z dnia 29 listopada 2006r.
data publikacji: 
poniedziałek, 18 grudnia 2006, godz. 09:00
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 18 grudnia 2006, godz. 09:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 793 101

Stopka