Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=564990&rp=303)

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.  REG - 20.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę zezwolenia/licencji (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uległy zmianie od dnia wydania licencji bądź od dnia zgłoszenia ostatniej zmiany licencji:

1oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, 
2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy*,
przy transporcie drogowym  (z wyjątkiem pośrednictwa przy przewozie rzeczy):
3. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)  nr 1071/2009 r.) w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia 
- 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia
- roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio  upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową  za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.
3.1 przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy:
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej przedsiębiorcy (zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym):
- roczne sprawozdanie finansowe,
- dokumenty potwierdzające:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości w wysokości 50 000 euro (dotyczy punktów a,b,c d).
4. oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej*, 
5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, lecz  wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz*,

6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
7.
oświadczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

8. wykaz  pojazdów  samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer  rejestracyjny, numer VIN,  wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem*,

9. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji/zezwolenia i wypisów z licencji/zezwolenia,

*- nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Zdolność finansową przedsiębiorcy ustala się według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października ubiegłego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji/zezwolenia:
- 100 zł
  za zmianę w treści licencji/zezwolenia + 50 zł  za każdy wypis przy zmianie treści licencji/zezwolenia,
- 110 zł  za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji/zezwolenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Wydziału Podatków i Księgowości, Biuro Obsługi Interesanta, Al. Piłsudskiego 6 - w tytule przelewu wpisać: Zmiana licencji/zezwolenie transport rzeczy/osób.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisów na formularzach urzędowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Zaświadczenie o niekaralności wydaje:
Punkt Informacyjny  Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku,  Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 262-52-44 wew. 281.

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transportu rzeczy: dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. (22) 438-51-19.

UWAGI:
1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  organowi, który udzieli zezwolenia zmiany danych, o których mowa w art. 7a, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
3. Jeżeli zmiany, o których mowa u ust. 1 polegają na zwiększeniu ilości pojazdów przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.
4. Zgodnie z art.11a ust. 1 w/w ustawy – zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
5. Zgodnie z art. 11a ust 2 w/w ustawy - przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art.7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
6. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia lub wypisów z tego zezwolenia nie zwraca organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
7. Zgodnie z art. 95a ust. 2 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.)
,
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
data publikacji: 
wtorek, 02 marca 2004, godz. 07:51
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 sierpnia 2019, godz. 12:53 -> historia zmian  (69)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
58 467 971

Stopka