Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Podatek od środków  transportowych. OPO-04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
- deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1
- załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3 lub na www.mf.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1 (wzory wypełnienia)
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
ustalana według stawek podatkowych dla każdego rodzaju pojazdu według dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, liczby osi, liczby miejsc, zawieszenia

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminach: I rata  do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 
 - po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 - po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze – Stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1) lub stanowiska Oddziału Komunikacji, Al. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Podatków i Opłat

INFORMACJI UDZIELA: Referat Wymiaru Podatków (Oddział Podatków i Opłat) – pok. 141 C, tel. 24 367 15 39.
Informacje o wpłatach, windykacje – pok. 125 B, tel. 24 367 15 32.

DODATKOWE INFORMACJE: Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są:   1. Składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.

ULGI:
Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek. Ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz przesunięcia terminu płatności podatku stosowane są na indywidualny wniosek podatnika na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.).

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

Dokumenty wymagane do uzyskania ulgi:
Osoba ubiegająca się o ulgę w  podatkach składa podanie o zastosowanie ulgi oraz wypełnia „Formularz Informacyjny” niezbędny do rozpatrzenia podania – do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

Opłata skarbowa: Od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.).

Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst  jednolity Dz.U.z 2015 roku, poz. 613).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. Nr 205, poz. 2025).

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 221/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmieniona Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 262/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 243/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 


 

 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od środków transportu. OPO - 04.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 09 grudnia 2015, godz. 13:13 -> historia zmian  (50)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 792 753

Stopka