Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! W miesiącu lipcu i sierpniu 2015 roku na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich oraz stanowisku podawczym w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 - 15.00
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 9.00 - 15.00

Podatek od środków  transportowych. OPO-04.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
- deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1
- załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3 lub na www.mf.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1 (wzory wypełnienia)
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
ustalana według stawek podatkowych dla każdego rodzaju pojazdu według dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, liczby osi, liczby miejsc, zawieszenia

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminach: I rata  do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 
 - po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 - po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – Stanowisko nr 1 (Płock, ul. Zduńska 3) lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1)

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Podatków i Opłat

INFORMACJI UDZIELA: Referat Wymiaru Podatków (Oddział Podatków i Opłat) – pok. 141 C, tel. 24 367-15-39
informacje o wpłatach, windykacje – pok. 132 C,  tel. 24 367-15-32.

DODATKOWE INFORMACJE: Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są: 1)Składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2)Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności; 3)Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy. ULGI:
Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek. Ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz przesunięcia terminu płatności podatku stosowane są na indywidualny wniosek podatnika na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.)

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

Dokumenty wymagane do uzyskania ulgi:
Osoba ubiegająca się o ulgę w  podatkach składa podanie o zastosowanie ulgi oraz wypełnia „Formularz Informacyjny” niezbędny do rozpatrzenia podania – do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

Opłata skarbowa: Od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku, Nr 121 , poz 844 z późn. zm.)
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst  jednolity Dz.U.z 2005 roku Nr 8, poz.60).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484). Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 221/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmieniona Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 262/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 


 

 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od środków transportu. OPO - 04.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 lipca 2014, godz. 11:19 -> historia zmian  (46)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 788 832

Stopka