Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Podatek od środków  transportowych. OPO - 06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
- deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1
- załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3 lub na www.mf.gov.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1 (wzory wypełnienia)
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
ustalana według stawek podatkowych dla każdego rodzaju pojazdu według dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, liczby osi, liczby miejsc, zawieszenia

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminach: I rata  do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 września każdego roku.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 
 - po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 - po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  obowiązku podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze – Stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1) lub stanowiska Referatu Komunikacji, Al. Piłsudskiego 6.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat – pok. 141 C, tel. 24 367 15 39.
Wpłaty, windykacje – pok. 139 C, tel. 24 367 15 32.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

ULGI:
Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1445 ze zm.).
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436).
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 221/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmieniona Uchwałą Rady 
Miasta Plocka Nr 630/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku, Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 262/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 243/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 800 ze zm.);
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 800 ze zm.).

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od środków transportu. OPO - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 19 sierpnia 2020, godz. 12:58 -> historia zmian  (69)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 500

Stopka