Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek prowadzącego instalację (2 egz.) o wydanie pozwolenia zintegrowanego sporządzony zgodnie z art. 184 ust 2 i art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmianami) jeżeli były opracowane,
 • W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmianami) jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego a także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 • W przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 40) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Za zmianę pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 46) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.):

 • 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,
 • 100 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

Opłata za pełnomocnictwo17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

 • rejestracyjnej:

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

 • skarbowej w kasie Urzędu Miasta Płock (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na rachunek bankowy: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 • rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa; numer rachunku prowadzonego w BGK III O/Warszawa: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalację po raz pierwszy lub instalację po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zmianami), do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 2 miesięcy.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 183, art. 201 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. U. z 2018 r. poz 799 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169).


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą  z dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 08:44
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 16:43 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 912

Stopka