Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek prowadzącego instalację (2 egz.) o wydanie pozwolenia zintegrowanego sporządzony zgodnie z art. 184 ust 2 i art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmianami) jeżeli były opracowane,
 • W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmianami) jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego a także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 • W przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 40) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Za zmianę pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 46) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.):

 • 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,
 • 100 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

Opłata za pełnomocnictwo17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

 • rejestracyjnej:

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

 • skarbowej w kasie Urzędu Miasta Płock (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na rachunek bankowy: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 • rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa; numer rachunku prowadzonego w BGK III O/Warszawa: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalację po raz pierwszy lub instalację po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zmianami), do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 2 miesięcy.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 183, art. 201 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. U. z 2018 r. poz 799 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169).


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą  z dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 08:44
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 16:43 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 422

Stopka